RESUM PLE DEL 20 DE MAIG DEL 2021

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 20 de Maig de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera presencial, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

  1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Teresa: Dues coses, pàgina 20 capítol 4, que diu que la regidora Teresa informa falten coses perquè no queda clar.

Montserrat: Si faltaria un tros.

Teresa: pagina 27, 4.5, també diu que la regidora Teresa, falta una paraula sobre el projecte i no s’entén.

Enric: si és el que diu si que te coherència.

Montserrat: aquest bé, el següent l’afegim. L’aprovem i ja ho afegim

Unanimitat

  1. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: Junta del 15 d’abril, millora paviment i xarxa d’aigua, punt numero 5. Si el podríeu explicar. I el que s’han de pagar 2000€, no ho poden fer serveis tècnics?

Enric: s’externalitza perquè serveis tècnics no donen per més, és del Pla General d’Inversió i és per arreglar la xarxa d’aigua de la vorera des del Sindicat fins al Carrer Montserrat aproximadament. Canviar el fibrociment per el que toca ara i arreglar la vorera, això és vol fer ràpid i per això es a fora.

Teresa: exp. 8 sonorització i despesa per actuacions musicals. 3000€ per assistència d’un tècnic?

Eli: és per el teatre musical que és faran 5 representacions.

Teresa: ens sembla desmesurat.

Eli: no és desmesurat, el cost per festa major és bastant més elevat.

Teresa: el punt 11, aprovació factures segons la relació adjunta. No les hem vist mai, les hem de demanar les relacions adjuntes? O és que no les hem de tenir?

Montserrat: no els passem perquè hi ha imports i persones físiques, per protecció de dades.

Enric: si les voleu les podem facilitar, però no es pengen per el tema de dades.

Teresa: expedient 13, col·laborar amb el projecte Casa Terra de 400€. Que es?

Nabila: és una activitat de finals de desembre, va se una exposició i van explicar la vida en diferents part d’Índia. Com que són voluntaris s’ha fet una donació a Casa Terra que és l’organització.

Teresa: expedient 16 sobre arqueologia al Serrat de la Cabra d’Or, és paga per la sol·licitud?

Angel: es la sol·licitud dels recursos de diputació per seguir amb l’excavació al Serrat

Teresa: expedient numero 20, iniciació expedient del Casal d’Estiu i ja aprovat, ens semblava que anava tard.

Enric: s’inicia l’expedient de licitació per fer el Casal d’Estiu, no és va tard.

Teresa: i veiem que en una altra junta ja es parla de que esta tancat.

Montserrat: això és inici de l’expedient i en tancament és quan s’aproven les clàusules de la licitació, els plecs. És podria anar abans però tampoc és tard.

Teresa: del 29 d’abril, en tenim alguns que parlen de tot relacionat amb enllumenat públic, canvis, instal·lacions d’enllumenat. Això no s’han de fer contractes? No hi ha un servei de manteniment contractat?

Xavi: el servei contractat no inclou tot, segons quines incidències, millores no entren. Algunes són enllumenats que s’han canviat per LED. També pot se una farola torta per accidents i s’han de canviar, i a vegades no se sap qui ho ha fet.

Teresa: i el servei que hi ha contractat d’enllumenat públic? En coses d’interiors vau dir que no ho feien que era exterior i ara això?

Enric: això és inversió i la empresa només fa manteniment.

Xavi: hi ha quadres vells i que s’han de canviar i això tampoc entra perquè són millores amb inversions.

Teresa: pissarres digitals escola de música?

Eli: és una millora seguint amb la dinàmica de totes l’escola de deixar el guix.

Teresa: esvoranc de la Ruca.

Pere: anant cap a la Ruca hi ha un esvoranc molt gran, amb els tècnics ja és van posar tanques per fer-ho més segur. Quan és creu que és necessiten altres perfils tècnics s’agafen externs per fer els estudis.

Eli: si de cas el que podeu fer, tot això us diem nosaltres que cal externalitzar, però si voleu podeu anar a parlar amb ells i us diran el volum de feina i us explicaran el perquè creuen que cal buscar fora.

Teresa: expedient 18 que deu se l’adquisició de Cal Sitges, del 6 de maig. I que diu que deixa sense afecta l’acord anterior.

Enric: l’acord que ja havíem pres es va haver d’afegir un nou informe, per tant és deixa sense afecta l’anterior per afegir-lo a l’expedient.

 

  1. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Aprovació Text refós modificació puntual Normes Subsidiàries de  Planejament. Article 61

3.2. Aprovació Text refós modificació puntual Normes Subsidiàries de  Planejament: Pla especial catàleg de masies

Explicats conjuntament. I votats per separat.

Pere: ja ho havíem votat i es va enviar a urbanisme i aquests van demanar un refós als propietaris. Els propietaris ja els han fet i enviat els tècnics i ara s’ha de tornar a enviar a urbanisme.

Teresa: aquesta modificació és a petició de l’ajuntament o es a petició d’una persona particular? He entès que ho va demanar i després va veure que no és podien fer unes coses? I totes les altres masies que és podria fer al mateix no és podria fer conjuntament?

Pere: que la Folgosa no hi sigues era un error del catàleg, i si es detecta una altre anomalia i ho demanen és farà el canvi.

Enric: el tema és que hi ha un catàleg, si hi ha algú que ja hi viu i esta al catàleg no haurà de fer aquest procediment, si van en alguna que no hi esta és quan s’ha de fer. No és que unes si i les altres no.

Votació punt 3.1. - 9 vots a favor i 3 abstencions

Votació punt 3.2. - 9 vots a favor i 3 abstencions

3.3. Aprovació conveni SAREB

Angel: és un conveni de cessió d’habitatge a l’ajuntament per 5 habitatges durant 4 anys per lloguer assequible. I llogar-los a través de l’Oficina d’Habitatge d’Artés.

Juanjo: nosotros estamos en la línea de fomentar la vivienda pública, estamos de acuerdo. Hemos hablado con compañeros que lo han firmado y otros que no han podido nos felicitan. Pero tal y como indica la secretaria hay algún fleco legal que nos gustaría revisar antes.

Angel: en principi es firma avui, no se si sabeu d’algun ajuntament que ho hagi pogut canviar, a nosaltres ens han dit que és bastant impossible.

Juanjo: si hi ha algun punt que passi tota la responsabilitat l’ajuntament si es podria depurar o aclarir una mica.

Teresa: estem d’acord en la part social del conveni, però veiem algunes mancances estem d’acord amb les de la secretaria i hem afegit una. La clàusula primera és veritat?

Angel: es que si es factible es compri. No és obligatori no t’obliguen només si és possible a fer la compra-venda. En teoria el SAREB desapareix en 8 anys i no se sap que passarà.

Teresa: la clàusula 2 i 2.3 creiem que hauria de se fins un màxim del 100%. La 2.5 les despeses a càrrec de l’ajuntament, cèl·lula d’habitabilitat,...

Angel: el govern Espanyol esta canviant les normativa per haver de pagar 0. Però tal com diu l’informe només cal donar d’alta l’aigua i la llum perquè la resta ja ho tenen i per tant no suposarà un càrrec.

Teresa: després de firmar el conveni és farà una normativa per els llogater?

Angel: tenim un conveni amb l’Oficina d’Habitatge de Catalunya on especifica tot el tema de normativa i contractes. Creiem que és important disposa d’habitatge municipal en la situació actual del municipi.

Teresa: malgrat se la SAREB el contracte podria se amb català, perquè em consta que ho poden fer.

Angel: amb això estem d’acord.

Parem un moment perquè l’alcalde ha hagut de sortir.

10 a favor 2 abstencions

3.4. Aprovació conveni Consell Comarcal del Bages “Dipòsit la Paloma II”

Enric: és la renovació per la construcció d’aquest dipòsit a Artés per donar abastiment local i comarcal. S’han recalculat les parts a pagar i és redueix la part a pagar de l’ajuntament. Esta supeditat a una subvenció del consell comarcal, si no es dona s’haurà de recalcular un altre cop.

Teresa: això entenem ara que és només una sol·licitud que farà el Consell a l’ACA?

Enric: la subvenció de l’ACA esta demanda només, en cas de que no la donin haurem de d’aprovar una denda i repartir altre cop es costos. La subvenció de 122.000€ si que esta atorgada.

Unanimitat

3.5. Ratificació Decret aprovació conveni “Treball, Talent i Tecnologia”

Angel: es un conveni amb el Consell Comarcal del Bages que intenta aglutinar els ajuntaments per apostar per formacions de tecnologia tant per treballadors i treballadores com per empreses. És un programa que sols no podríem desenvolupar.

Enric: la quantitat de 15.000 un 10% la gestionem directament nosaltres i la resta des del Consell. La Diputació Barcelona diu que és bo fer projectes mancomunats.

Teresa: la firma diu Enric Forcada Comas

Enric: es un error i el corregim

Unanimitat

3.6. Donar compte informe morositat i PMP. 1r trimestre 2021

3.7. Donar compte informe estabilitat pressupostària 1r trimestre 2021

Donem compte que complim l’estabilitat, ens em endarrerit una mica perquè no hem disposat dels saldos fins tancar el pressupost de l’any passat.

  1. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Aprovació bases i convocatòria ajudes COVID .

És destinaran els diners que no és van gastar en la passada convocatòria, per les empreses que van quedar fora i s’afegeixen empreses que siguin a Artés però amb domicili fiscal a fora. Les empreses que ja en van tenir no poden tornar a participar. El repartiment serà igual que l’últim cop de 300-1000€.

Teresa: diu que la subvencions no és van repartir totes?

Enric: si correcta no és van repartir totes.

Teresa: creiem que en la situació trobem estrany que les empreses no sol·licitin? És van fer prou difusió?

Enric: es va trucar a tota la gent que tenim al registre i correu electrònic. I va haver-hi gent que va quedar fora i és fa la segona convocatòria per que puguin tornar a provar.

Xavier: la tècnica va fer molta promoció, va se casi un porta a porta.

Teresa: l’annex surt en castellà.

Enric: esta tret estrictament del decret d’estat d’alarma de l’any passat.

Teresa: s’haurien de fer com a mínim bilingues, no coses que surtin en català i l’annex en castellà.

10 afirmatius i 2 abstencions

4.2. Aprovació convocatòria ajudes escola de música

Són les ajudes als alumnes d’Artés que fan ús de l’EMMA.

Juanjo: quina es la quantitat que es destina? És una ajuda a nens i nenes que vulguin fer musica a qualsevol escola?

Eli: la quantitat depèn de les matriculacions que hi hagi. Hi ha dubtes ja que la redacció diu que és per altres centres. Només es per si els dos instruments que fan no el poden fer a l’EMMA i han d’anar a fora, llavors si que l’obtindrien.

Teresa: estem d’acord en que es donin ajuts, però no creiem que sigui la manera que s’han de fer tenint en compte el dèficit que hi ha i que any rere any es va incrementat. I que cal fer un estudi econòmic del centre. Demanem que és faci l’estudi per el be de l’escola i d’Artés i els artesencs. No estem en contra però creiem que cal apostar per ajudes però cal estudiar i saber que aquestes apostes van en depriment d’altres inversions que no es fan.

Eli: seguim manifestant el mateix, estem d’acord en que es una aposta i estem d’acord en intentar eixugar el màxim el dèficit. El ple passat vam dir de crear una comissió per treballar i vam aprovar unes taxes que rebaixen el dèficit. Ara eixugar-lo a 0 és impossible, l’educació es deficitària, si miréssim l’Escola Pública també ho veuríem, igual que la sanitat i altres àmbits. Dèficit 0 no el tindrem. Podeu anar preguntant el mateix i jo respondre el mateix, en cap moment no hem dit de seure i parlar i reduir-lo el mínim.

Teresa: el que ens costa cada any és molt gran i dons poder cal fer difusió del que val cada any i el que portem arrossegant. Al final ho paguem entre tots.

Eli: muntem aquesta reunió, en la que hi haurà mestres i AMPA, i en parlem obertament i llavors intentem eixugar al màxim. Allà podeu manifestar com ho veieu i com ho plantegeu.

Juanjo: per puntualitzar l’educació mai es deficitària és un aposta de futur.

Eli: totalment d’acord, i perdo si no m’he expressat bé.

10 afirmatius i 2 en contra.

  1. MOCIONS NO RESOLUTIVES

No n’hi ha

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

  1. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS

Juanjo: a petició popular voldria saber el cost de la Fira.

Xavier: va se una Fira diferent però va se Fira. Va costar uns 41.000€, factures que encara arriben però estava pressupostat i no variarà. Era fer això o no fer res, aquesta Fira a proporcionat una plataforma digital on és podrà seguir afegint contingut quan la Fira torni al carrer. Els expositors també agreixen la plataforma i haver seguit apostant aquest any. Us faré arribar una copia i si hi ha coses les preguntem i les parlem.

Ha tingut un cost similar que la del carrer, ja que aquest any s’ha creat la plataforma des de 0, i crec que ara no veurem el resultat però calia tirar-la endavant.

Juanjo: ja ho vaig dir a un ple, el tema de les instancies. Si es contesten totes.

Enric: s’intenta contestar totes.

Juanjo: es que en tinc una del 20 de setembre que no esta contestada. Després la mirem.

Enric: Si ho mirem.

Teresa: tinc el tema del COVID. I que el cribratge massiu que algunes persones no sen van assabentar, ja que persones de determinat segments no els arriba.

Enric: per una banda, hi havia 5 casos i havien baixat. Esta bastant reduït. Vam fer el que vam poder, ens van avisar el dia abans que ho començaven l’endemà i vam fer el que vam poder. És una política del departament de Salut i no es una cosa que demanem nosaltres. I va haver afluència, no s’han queixat, vam fer la que vam poder però no creiem que calgui passar un paper per cada casa sempre que hi hagi un acte. Volem instal·lar unes cartelleres amb tota la informació del municipi.

Teresa: m’han fet arribar que hi ha una part del poble, al passeig diagonal on hi ha molts bars, on durant al final que no estaven oberts hi havia aldarulls.

Enric: quan hi ha aldarulls i va la policia i si cal és dissolt. Si que hi havia concentració de gent, ens va arribar i es va anar a parlar amb el bar més conflictiu i creiem que es va solucionar. Ara ja poden obrir fins les 23h.

Teresa: un altre tema és les piscines municipals, si es faran com l’any passat.

Eli: serà molt semblant a l’any passat també per franges, ja que encara no tenim la resolució que digui que es podrà fer.

Enric: sembla que serà com els equipaments esportius, per tant un 50%

Eli: dons podrem posar més gent ja que l’any passat era un 30%. Sembla que va anar bé i seguirem amb les franges si res canvia.

 El podeu recuperar sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=XE2q29yafts

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges