Pressupost

Què és el pressupost?

Els pressupostos dels municipis són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions i previsions d’ingressos de l’exercici corresponent.

El pressupost s’estructura en capítols d’ingressos i en capítols de despeses.Dins de cada capítol hi ha les partides pressupostàries.

Existeix un equilibri entre les dues masses pressupostàries.

Es podria aprovar un pressupost amb superàvit, però MAI amb dèficit.

Bases per fer el pressupost

  • Acompliment de la Llei d’Estabilitat pressupostària
  • Planificació ajustada a la previsions d’ingressos
  • Planificació de les despeses, prioritzant les despeses fixes obligatòries (personal, endeutament, contractes prestació de serveis, manteniment, etc)

Classificacions pressupostàries

ESTRUCTURA ECONÒMICA
Capítol Ingressos Despeses
1 Impostos directes Despeses de personal
2 Impostos indirectes Despesa en béns corrents i serveis
3 Taxes i altres ingressos Despesa financera
4 Transferències corrents Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials  
6 Alienació d'inversions Inversions reals
7 Transferències de capital Transferències de capital
8 Actius financers Actius financers
9 Passius financers Passius financers

Repartiment del pressupost del 2021

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020
Capítol 1 Impostos directes 42,4% 2.528.600,00 €
Capítol 2 Impostos indirectes 0,4% 25.000,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 18,6% 1.107.450,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 30,3% 1.807.588,00 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 0,3% 18.100,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 1,9% 115.304,00 €
Capítol 8 Actius Financers 0,1% 6.000,00 €
Capítol 9 Passius financers 5,9% 353.251,00 €
TOTAL 5.961.293,00 €
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Capítol 1 Despeses de personal 49,1% 2.929.664,00 €
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 34,6% 2.060.149,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 0,1% 4.100,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 4,9% 293.348,00 €
Capítol 6 Inversió 8,2% 488.532.00 €
Capítol 7 Transferències de Capital 2,8% 165.500 €
Capítol 8 Actius financers 0,3% 20.000,00 €
TOTAL 5.961.293,00 €

 

Transferències de capital

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges