Convocatòria del Ple de maig de 2023

Dilluns, 15 de maig de 2023 a les 00:00

El pròxim dijous 18 de maig de 2023,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària,

per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/6

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. DONAR COMPTE INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS PRIMER TRIMESTRE 2023

3.2. DONAR COMPTE INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL, PRIMER TRIMESTRE 2023

3.3. DONAR COMPTE DONAR COMPTE INFORME OBLIGACIONS TRIMESTRALS PRIMER TRIMESTRE 2023

3.4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2023

3.5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ D’USOS POLÍGON INDUSTRIAL

3.6. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE REGULACIÓ ESTÈTICA NUCLI ANTIC

3.7. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, TENDALS, TAULES I CADIRES

3.8. APROVACIÓ CONVENI HABITATGE GENERALITAT

3.9. APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI ADF

3.10. DONAR COMPTE NOMENAMENT TRESORERA

3.11. APROVACIÓ ESTUDI MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. APROVACIÓ BASES AJUDES PROMOCIÓ MUSICAL

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 15.05.2023 | 17:36