RESUM PLE TELEMÀTIC DEL 19 DE NOVEMBRE DEL 2020

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 19 de Novembre de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera telemàtica, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

 

El Dani excusa la seva assistència. 

 

1. RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ TELEMÀTICA 

 

Unanimitat 

 

2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Teresa: sobre el punt de la moció conjunta, posa que s'adhereix JxArtés. 

 

Montserrat: com que no la van presentar i us veu afegir al ple, s’ha de comunicar així. 

 

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Sense Comentaris 

 

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS 4.1.EXP. 1069/2020. PROPOSTA DECLARACIÓ BCIL DEL JACIMENT MEDIEVAL DE LES FEIXES DE LA SALA D’ARTÉS 

 

Camacho: és busca declara d'interès municipal el jaciment de la Sala. S’hi han fet un parell d’actuacions i els arqueòlegs van catalogar, i demanen convertir en BCIL per protegir-lo i poder seguir treballant. 

 

Teresa: Em vist l’informe tècnic, i això és en terreny particular. Voldríem saber que suposa per Artés si això és en terreny privat, hi ha varies categories que impedeixen coses. En altres llocs hem vist que també és modifiquen plans parcials. 

 

Camacho: el particular està informat i a favor. Desconec les 4 categories, els arqueòlegs han fet l’informe i els demanarem. L’Ajuntament vetlla per el jaciment i dedica recursos per explorar-lo i mantenir-lo.  

 

Teresa: no estem en contra, però creiem que falta informació en el moment de la votació. Afectarà els pressupostos municipals. 

 

Enric: quan és declara un BCIL més que el manteniment, implica una protecció i en el cas de que el privat vulgui fer alguna cosa s’ha de preservar.  

 

Montserrat: a nivell normatiu hi ha 3 nivells de protecció. Fem aquest reconeixement i ho passem a la Generalitat. A nivell de protecció el particular no el pot malmetre, i a nivell de manteniment depèn més de la voluntat de l’Ajuntament (com en el serrat de la Cabra d’Or). Hi ha subvencions de la Generalitat per fer actuacions arqueològiques. 

 

10 afirmatius i una abstenció. 

 

4.2.EXP.   1649/2020.   PROPOSTA   D’ADHESIÓ   ASSOCIACIÓ   DE   MUNICIPIS   I ENTITATS PER A L’ENERGIA PÚBLICA  

 

Vol impulsar la transició cap a una xarxa elèctrica pública. 

 

Ho impulsa l’Ajuntament de Terrassa, i per un paquet normatiu de la Unió Europea. 

 

Pretén fer un treball conjunt d’ajuntaments i entitats, i compartir feina i informació per poder tirar endavant aquesta transformació. 

 

Juan José: en el tema del vàrem de vots, va per l’aportació econòmica i l’equip executiu no és remunerat. És així? 

 

Pere: els vots si que van per el que és pagui. I tant el consell d'administració com l’executiu no cobren. I les entitats amb ànim de lucre i partits polítics queden exclosos. 

 

Unanimitat 

 

4.3.EXP. 1682/2020. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/20 

 

Modificacions de crèdit per poder acabar activitats de memòria històrica, millora d’espais aprofitant el moment de tancament d’aquests a causa de la COVID-19, vitrines per centralitzar la cartelleria, millora de jardineria, sonorització sala de plens i gimnàs a l’aire lliure. 

 

Unanimitat 

 

4.4.EXP.   638/2020.   DONAR   COMPTE   OBLIGACIONS   TRIMESTRALS   TERCER TRIMESTRE 2020  

 

4.5.EXPS.   636   i   637/2020.   DONAR   COMPTE   INFORME   OBLIGACIONS TRIMESTRALS I DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE 2020 

 

Estem a 13 dies, màxim 30, hem reduït dels 25 als 13 i s’està intentat reduir al màxim el pagament a proveïdors. 

 

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

5.1.EXP.   1681/2020.   PROPOSTA   D’APROVACIÓ   BASES   SUBVENCIONS   PER   A PROFESSIONALS,   MICROEMPRESES   I   COOPERATIVES   D’ARTÉS   AFECTATS ECONÒMICAMENT COVID­19 

 

Robles: Bases per les ajudes per empreses i autònoms aturats per l’estat d’alarma. Per fer front a les ajudes s’ha creat una partida de 50.100€. Destacar que poden autònoms i empreses fins a 6 treballadors, màxima facturació de 600.000€, podem donar a cobertura a 167 empreses ja que l’ajuda anirà de 300 a 1000€. 

 

Un cop aprovades hi haurà 30 dies per presentar els formularis. 

 

Teresa: el punt 6 on diu per ordre de presentació, no se si és un bon criteri. Si n’hi han molts alguns es quedaran fora. 

 

Xavier: l’ordre és fa perquè hi ha un import mínim. La 168 empresa queda fora perquè no hi haurà partida. 

 

Enric: el tema és que  si dividim hi ha un mínim perquè menys seria molt poc. També ens servirà d’ajuda per saber l’estat i saber quants n’hi han. En el cas de que molts es quedessin fora ens plantejaríem una nova línia. 

 

Teresa: no ens sembla un bon criteri. És només per micro empreses? No entren botiguers? 

 

Robles: Si que entren, al final hi ha totes les empreses que és poden acollir. 

 

Teresa: el annex esta en castellà és curiós ja que la resta esta en català. 

 

Enric: l’idea de les bases és igual a les del CCB, no ho havíem vist. Segurament és perquè ja és va treure d’una altre ajuda. 

 

Teresa: està donat d’alta em primer trimestre del 2020 no és molt cap aquí. Si han de portar la facturació del trimestre d’abans no en podran portar. Estem d’acord en que és donin. 

 

Xavier: les empreses que són recents, excloure’ls quan també han hagut de tancar no veiem bé treure-les. 

 

Juan José: em semblen bé les ajudes, i també que hi hagi una part en castellà. 

 

Enric: ara ho repassava i el que diu és que la facturació anterior diu que no pot passar de 600.000€, si no estaven creades no la superaran. 

 

Teresa: ho posa més avall, però podem tirar endavant. 

 

Montserrat: la part en castellà és el codi CNAE i és estatal i no esta traduït. 

Unanimitat 

 

5.2.EXP.   1683/2020.   PROPOSTA   APROVACIÓ   ADDENDA   PRÒRROGA   2020 CONVENI   MARC   CONSELL   COMARCAL   I   AJUNTAMENT   ‘ARTÉS   PER   A L’ORGANITZACIÓ   I   EL   FINANÇAMENT   DELS   SERVEIS   SOCIALS   BÀSICS   I POLÍITIQUES   D’IGUALTAT   2016­2019,   DE   MESURES   EXTRAORDINÀRIES COVID­19 

 

Marissa: el juliol és va aprovar la prorroga de cooperació per els Serveis Socials bàsics. Afegim 3 mesures noves del que teníem aprovat. 

 

6. MOCIONS NO RESOLUTIVES6 6.1.MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE I LA SEVA MODIFICACIÓ PER SER IMPLEMENTADA ARREU DEL TERRITORI  

 

Camacho: la moció és per defensar les mesures aprovades al parlament en relació els preus de lloguer per àrees denses de població i poc lloguer. Volem que és pugui aplicar a tots els municipis i no només als de més de 20.000 habitants com diu ara. 

 

Juan José: estem en contra, ja que no ens sembla correcta posar-se en contra dels tribunals. Hi ha varis estudis que diuen que aquestes mesures no serveixen, ja que és pot perdre rehabilitacions de pisos, mercat negre. A Catalunya tenim hi ha una llei que deia que s’havia de crear habitatge pública i no s’ha fet tota. Creiem que les administracions han de procurar l’habitatge públic. 

 

Camacho: estem d’acord en el tema de crear habitatge públic, però esta bastant limitat en quines ciutat s’aplica. Creiem que l’habitate és un dret i no pot servir per especular, i creiem que serà una regulació en un preu just. 

 

Teresa: Entenem que els poders públics han de vetllar per els drets de totes les persones. No estem d’acord en el text de la llei ja que no defensa el petit propietari i farà marxar habitatges del mercat. Creiem que s’ha d’incentivar l’habitatge públic. Votarem abstenció. 

 

9 vots a favor, 2 abstencions i 1 negatiu 

 

6.2.MOCIÓ 25 N: DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES 7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS 

 

Mariona: llegirem el manifest les 5 regidores. 

 

Unanimitat 

 

7.ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Moció per declarar l'activitat física bé essencial 

 

Inclusió: Unanimitat 

 

Eli: explica la moció. Cal protegir-la i que esdevingui un dret fonamental. 

 

Juan José: ens adherim a la moció. 

 

Unanimitat 

 

8.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS 

 

Teresa: ens han fet arribar que hi ha façanes en molt mal estat i balcons en perill de caure. Ja que és un perill públic és pot avisar els propietaris o fer alguna cosa? 

 

Pere: si és un perill l’actuació és directa, i de requeriments per temes menys greus se n’han enviat bastants. Els que t’ho han fet arribar si ens poden avisar per poder fer l’informe i enviar el requeriment. 

 

Teresa: el tema de la llum, ens han fet arribar que hi ha alguns carrers que estan molt foscos. Funciona però esta fosc. 

 

Robles: pot se que encara no hagin canviat a LED, s'està treballant per acabar-los el més aviat possible. 

 

Teresa: ja sabem que la normativa no és podrà fer la Fira de Nadal hi ha alguna alternativa? 

 

Eli: si hi ha alguna opció i les podem comentar fora de ple si et sembla bé. 

 

Podeu recuperar el ple a: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hu4HCzH_p8Q&ab_channel=Ajuntamentd%27Art...

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges