RESUM PLE TELEMÀTIC DEL 28 DE GENER DEL 2021

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 17 de Desembre de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera telemàtica, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

 

El Dani Sanchez excusa l'assistència. 

 

1. RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ TELEMÀTICA 

Unanimitat 

 

2. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS  ANTERIORS 

Sessió ordinària del desembre i la de la sessió extraordinària de gener per el repartiment dels membres de les meses.  

 

Unanimitat 

 

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sobre les Juntes del 17 i 30 de desembre i 14 de gener. 

 

Teresa: el punt 10 del 17 de desembre, sobre l’adjudicació de contracta per la millora d’espais. 

 

Enric: aprovació de despesa per la redacció del projecte de l’aula nova de l’EMMA de pressupostos participatius. Adjudicació de la redacció. 

 

Teresa: ens sembla bé la sonorització de la Sala de Plensa. I del mateix dia contracte per plantes de la carretera de sallent. 

 

Enric: plantar aquestes plantes al talús per deixar la zona més arreglada. És subcontracta ja que ara és temps de poda i de plantació i els jardiners municipals no poden fer les dues coses a la vegada. És la compra de les plantes i les hores de plantar-les. 

 

Teresa: Exp 22 claraboia de la Casa Museu, de 16800€, posa contracte menor però creia que havíem dit que eren fins a 15.000€. 

 

Enric: és per la millora derivades de l’incendi de fa un any. És canvia ja que hi havia goteres, és va fer per adjudicació directa per urgència i és el pressupost més baix dels 3 demanats. 

 

Montserrat: per serveis el contracte menor és 15.000€ però en aquest cas són unes obres, llavors és fins a 40.000€. 

 

Teresa: exp 23. Beques per infants de futbol. Ho rep directament al club? 

 

Eli: el Club rep directament la part proporcional de l’Ajuntament. No hi ha becat ningú al 100%. 

 

Marissa: són beques a alumnes no tenen res a veure amb la subvenció que pot demanar el club. 

 

Teresa: exp 25, contracte menor de dinamització dels pressupostos participatius. Vol dir que s’ha fet un contracte amb una empresa de 5900 euros? 

 

Enric: si, és l’empresa que va fer els actes i sessions, així com la recollida de propostes i el treball posterior per les votacions. 

 

Teresa: han votat només el 3% del cens, vol dir que cada persona que ha votat ha costat 38€. Sembla que no funcionen. 

 

Mariona: entenc que la participació en xifres xoca, no ho volem reduir només a les votacions, també és paga una feina de preparació de les jornades, el retorn,... Ve una persona neutre per poder facilitar el diàleg. Creiem que és una xifra baixa comparada amb el pressupost. Acceptem la critica que poder no han sigut els millors resultats, veníem d’un 12% i també hem fet un canvi de plataforma. La participació necessita temps i apostar-hi. 

 

Teresa: el que són pocs diners no ho crec. I sempre s’ha de mirar el resultat final. Poder hi ha altres maneres de dinamitzar-les i que la gent participi més.  

 

Angel: valorar un tema de Pressupostos Participatius només a econòmic és un error ja que s’ha de donar el canal perquè la gent pugui comunicar. Tampoc em sembla bé no valorar la gent que ha participat, i també tots els problemes que hi han hagut. 

 

Teresa: si que valorem els resultats. 

 

Eli: em reitero amb el que ha dit l’Angel, no ho podem valorar només en lo econòmic. Un 3% és poc però no podem deixar de treballar-hi i sobretot seguir-hi creient. 

 

Ramon: contestant a l’Angel i a l’Eli, a mi m’està bé que hi siguin però també cal mirar el grau de compliment dels dos darrers anys. Això si que és donar valor i no només les assemblees i els vots. 

 

Juan Jose: Creiem que és una bona forma de fer participar la població ja que també són els seus diners. També crec que la participació es petita i caldria aconseguir més participació per part de la ciutadania. 

 

Teresa: 30 de desembre exp7, sobre els serveis jurídics, que també surt en el pressupost. Ens ho direu? 

 

Enric: si, amb el nadal ens vam despistar però ho farem. 

 

Teresa: hi ha les mensualitats de l’EMMA, s’han de presentar cada mes? 

 

Enric: entenc que si. Passo la paraula a l’Eli. 

 

Eli: s’ha de fer cada més ja que és una relació de cobrament. Ja que poden canviar per altes i baixes. 

 

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

 

4.1 PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 I  PLANTILLA PERSONAL

És presenta el pressupost 2021, on s’incrementa el capítol 1 de personal, creant una plaça fixa de Policia i una altre d’electricista. També és passen a fixa 3 places de personal de neteja. 

 

A grans trets aquest any és comença la redacció del POUM, també és segueix invertint en efectes derivats de la COVID-19. A través dels pressupostos participatius destinarem 70.000€ a Habitatge. Aquest any el cos de les inversions és redueix però tirarem endavant el dipòsit d’aigua de la Paloma, realitzarem la fase 2 de la Carretera de Sallent, millorarem l’espai del Kanal després d’unes sessions participatives amb joves per pensar l’espai i farem l’aula insonoritzada de l’EMMA que va sortir a pressupostos participatius 2020. 

 

Juan Jose: sembla correcte i coherent sobretot tenim en compte l’any. Aplaudim afegir un policia tot i que creiem que seguirem apostant per ampliar més. Estem en contra de formar part de l’AMI i votarem en contra. 

 

Teresa: sabem que serà un any difícil, i si els ingresso baixen poder també les despeses. Sobretot un costos fixes com capítol 1 i 2. Votarem en contra. 

 

9 vots a favor i 3 en contra 

 

4.2 PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE  TREBALL 

La Montserrat llegeix els acords, a la Comissió informativa és va explicar el reglament per la tècnica de Recursos humans. 

 

Teresa: votarem en contra ja que no creiem que sigui el moment de fer canvis de personal. Entenen que l’electricista és nova. 

 

Montserrat: si és nou com l’agent de policia. 

 

Teresa: no entenem perquè cal si ja tenim un contracte de manteniment elèctric. 

 

Enric: no és només per l’enllumenat. Actualment tota la resta de coses les externalitzarem, és una demanda de fa temps des de la brigada. Tot el que encarregàvem ho podrem fer internament. 

 

10 vots a favor i 2 en contra. 

 

4.3 PROPOSTA APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIÓ PERSONAL  2021 

És la proposta marcada per la llei de pressupostos de l’Estat i és del 0,9% 

 

Teresa: això si que estem a favor, no ens agrada l’altre que incrementa molt com canviar de categoria. 

 

Unanimitat 

 

4.4 PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI HABITATGE 2021 

És la renovació anual amb l’Agencia d’habitatge de Catalunya per poder seguir desfruitant dels avantatges i apostant per l’habitatge al municipi. 

 

Unanimitat 

 

4.5 PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI TRÀNSIT 

Ens van donar compta que teníem aquest caducat també després d’aprovar l’altre en el passat ple, que és el que dona poder sancionar i altres tasques dins el municipi. 

 

Unanimitat 

 

5.     ÀREA     DE     SERVEIS     A     LES PERSONES  

5.1. MOCIÓ PER GARANTIR PLENAMENT EL DRET A L’AVORTAMENT A LA CATALUNYA CENTRAL  

La Mariona llegeix directament els acords. 

 

Juan Jose: Ciutadans és volen adherir a la moció. 

 

Teresa: també ens adherim. 

 

Unanimitat 

 

5.2 MOCIÓ PERQUÈ S’ADOPTIN LES MESURES NECESSÀRIES PER A REDUIR L’ENORME PUJADA DEL PREU DE L’ELECTRICITAT 

Juan Jose llegeix els acords 

 

Pere: creiem que les formes per aconseguir-ho són unes altres i no passen per mesures excepcionals. 

 

Enric: estem d’acord, però no creiem que sigui la forma, ja que creiem que la forma passa per la independència. Ens abstindrem per afavorir l’aprovació. 

 

11 abstencions i 1 afirmatiu. 

 

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No hi han assumptes.

 

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS 

Juan Jose: he rebut queixes de que s’ha instal·lat alguna cosa aprop de l’skate park, i que hi ha molta concentració de gent. 

 

Enric: s’ha muntat un gimnàs a l’aire lliure, que era una demanda de fa temps. Amb les mesures actuals no se’n pot fer ús, senyalitzarem per evitar que s’utilitzi. 

 

Eli: ho senyalitzarem i sabem que era una demanda i que és farà molt ús quan és pugui. 

 

Juan Jose: ens sembla bé l’idea però s’ha d’evitar la gent. 

 

Enric: vetllarem per evitar que s’acumuli la gent. 

 

Ramon: jo hi vaig passar ahir, i poder per la novetat hi havia molta gent. 

 

Teresa: com està el tema COVID? 

 

Enric: el que sabem són les dades oficials, la setmana passada vam estar bastant malament i aquesta setmana ha millorat. Els últims 7 dies 15 casos positius, i la taxa de reproducció ara esta per sota 1. Per tant entenem que la tendència és bona però no podem relaxar-nos ja que com baixa torna a pujar. 

 

Teresa: sobre els camins i corriols, el camí de Torracabota, s’ha arreglat i aixemplat. Quan és va arreglar, creiem que abans de que plogués i ara hi ha molt fang i s’ha malmès. Us informo. 

 

Pere: S’ha afegit que amb la maquinaria que és va fer servir, el tub de l’aigua de la vista Pirineu és va rebentar i s’ha acumulat molta aigua i uns metres molt amunt i va haver una altra fuita. Aixó ha creat molta acumulació d’aigua. Poder s'haurà de tornar a actuar quan s’assequin. 

 

Teresa: hi ha moltes caques sobre els animals de companyia, s’hauria de mirar. I sobre una tala d’arbres aprop de can Vila? Ho ha fet l’ajuntament, és molt gran,. 

 

Marissa: s’ha començat la companya de civisme, i també ens hem reunit amb els animalista per fer una campanya conjunta tant de les caques com de com s’ha de portar els animals. 

 

Ramon: estan bé els cartells, però creiem que algun propietari no sap que s’han de recollir? 

 

Marissa: si, per això volem fer una campanya més enllà conjuntament amb els animalistes. 

 

Pere: hem rebut moltes queixes, s’ha fet una mica bestia i ve d’un pla de gestió forestal que no depèn de l’ajuntament i no ens informen. Apart de se un lloc on hi passa molta gent, també és una zona que hi ha molt valor patrimonial dels forns de calç. 

 

Teresa: sobre el tema de les deixalles i l’abocador del costat de l’escola Bressol. 

 

Pere: fruit de que és van parar tots els processos per l’estat d’alarma del març de 2020, el plec era de finals del 2019 i s’ha hagut de reajustar abans de poder-lo tirar endavant. És un procés llarg de 4 o 5 mesos, no vull dir una data però serà aquest any. 

 

Podeu recuperar el ple a: 

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges