Junta de govern local

 

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L’Alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari. A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’Alcalde.

Composició

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Artés està integrada, sota la presidència del Sr. Enric Forcada Valiente, Alcalde-President, per les següents regidores:

 • Sra. Eli Carracedo Mañosa
 • Sra. Marisa Trullàs Ledesma
 • Sr. Pere Bitriu Comnallonga
 • Sra. Mariona Altimira Sallent

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Artés, com a òrgan executiu, l’exercici de les següents competències:

 • L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que el Ple li delegui.
 • Les atribucions que l’alcalde li delegui, i, en particular, les següents:
 1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 2. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat; autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.
 3. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 4. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 5. Concedir llicències urbanístiques d’obra major.
 6. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Reunions

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Artés celebra les sessions ordinàries els dimecres a les 9 del matí. Si aquest dia fos festiu, es celebrarà el dia laborable immediatament posterior.

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges