Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament d’Artés i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Què és el pressupost?

Els pressupostos dels municipis són l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions i previsions d’ingressos de l’exercici corresponent.

El pressupost s’estructura en capítols d’ingressos i en capítols de despeses.Dins de cada capítol hi ha les partides pressupostàries.

Existeix un equilibri entre les dues masses pressupostàries.

Es podria aprovar un pressupost amb superàvit, però MAI amb dèficit.

Bases per fer el pressupost

  • Acompliment de la Llei d’Estabilitat pressupostària
  • Planificació ajustada a la previsions d’ingressos
  • Planificació de les despeses, prioritzant les despeses fixes obligatòries (personal, endeutament, contractes prestació de serveis, manteniment, etc.)

Classificacions pressupostàries

ESTRUCTURA ECONÒMICA

Capítol

Ingressos

Despeses

1

Impostos directes

Despeses de personal

2

Impostos indirectes

Despesa en béns corrents i serveis

3

Taxes i altres ingressos

Despesa financera

4

Transferències corrents

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

 

6

Alienació d'inversions

Inversions reals

7

Transferències de capital

Transferències de capital

8

Actius financers

Actius financers

9

Passius financers

Passius financers

Repartiment del pressupost del 2021

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

Capítol 1

Impostos directes

42,4%

2.528.600,00 €

   

Capítol 2

Impostos indirectes

0,4%

25.000,00 €

   

Capítol 3

Taxes i altres ingressos

18,6%

1.107.450,00 €

   

Capítol 4

Transferències corrents

30,3%

1.807.588,00 €

   

Capítol 5

Ingressos patrimonials

0,3%

18.100,00 €

   

Capítol 7

Transferències de capital

1,9%

115.304,00 €

   

Capítol 8

Actius Financers

0,1%

6.000,00 €

   

Capítol 9

Passius financers

5,9%

353.251,00 €

   

TOTAL

5.961.293,00 €

   

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2020

Capítol 1

Despeses de personal

49,1%

2.929.664,00 €

   

Capítol 2

Despeses de béns corrents i serveis

34,6%

2.060.149,00 €

   

Capítol 3

Despeses financeres

0,1%

4.100,00 €

   

Capítol 4

Transferències corrents

4,9%

293.348,00 €

   

Capítol 6

Inversió

8,2%

488.532.00 €

   

Capítol 7

Transferències de Capital

2,8%

165.500 €

   

Capítol 8

Actius financers

0,3%

20.000,00 €

   

TOTAL

5.961.293,00 €

   
Darrera actualització: 23.11.2021 | 08:57
Darrera actualització: 23.11.2021 | 08:57