Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Divendres, 12 d’abril de 2024

El passat dijous 21 de març el Ple de l’Ajuntament d’Artés va fer l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb el qual es dona continuïtat a les tasques de revisió del planejament municipal que resta en vigor des de l’any 1988.

El procés de redacció del POUM es va iniciar l’any 2018 amb l’elaboració d’un document d’Avanç que va comptar amb el recolzament de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovat per l’anterior equip de govern i oposició en ple context de pandèmia (setembre del 2020). L’ajuntament considera que és precisament aquesta continuïtat en els compromisos polítics assumits amb el veïnat d’Artés el que ha permès que, en poc més d’un any i mig des de la formalització de l’Oficina del POUM, avui es pugui disposar d’un document robust, coherent i sensible amb els desafiaments socials, econòmics i ambientals presents i futurs del municipi.

El document de POUM que s’ha aprovat inicialment ha estat elaborat des de l’ajuntament a través de l’Oficina del POUM, una oficina integrada als Serveis Tècnics Municipals i que es nodreix del coneixement directe del personal tècnic municipal. La decisió de redactar el futur planejament urbanístic des amb personal propi ha estat tot un encert, i mostra d’això han estat pràcticament la vuitantena de reunions que s’han pogut mantenir al llarg del darrer any i mig i en les quals veïnat i ajuntament han pogut compartir i consensuar les propostes d’ordenació que tot just ha estat aprovat inicialment i que podreu conèixer en profunditat. A part de les reunions amb el veïnat, s’ha pogut establir una comissió de seguiment periòdica on govern i oposició hi ha pogut ser, debatre i arribar a consensos pel què fa al document.

Cal destacar que el POUM és un instrument complex que té l’objectiu de planificar de manera coherent els usos del sòl del municipi a curt, mitjà i llarg termini dins de contextos socials, econòmics i ambientals que poden canviar amb el pas del temps. En aquest sentit, el POUM proposa una bateria d’objectius adreçats a que Artés continuï arrelant població i estimulant l’aparició de noves activitats econòmiques i serveis que contribueixin a millorar la nostra qualitat de vida i de les generacions futures. Com a elements clau, el POUM proposa per exemple, transformar el sòl industrial obsolet que ha quedat dins el nucli urbà i que esdevé en barreres físiques i generar noves centralitats on el verd públic, els equipaments i l’habitatge accessible siguin protagonistes. Tanmateix, el POUM integra les recomanacions tècniques aportades pels diferents estudis que hem impulsat en els darrers anys. Aquest ha estat el cas de la regeneració del nucli antic, en el qual el POUM proposa, per exemple, obrir nous passos per a vianants en la planta baixa d’algunes edificacions que permetin millorar la connexió entre carrers i esponjar el teixit.

Per a l’ajuntament ha estat una prioritat que el POUM contribueixi a regenerar i millorar el teixit residencial i industrial existent abans que proposar nous creixements urbanístics extensius que ocupin el sòl rústec. En aquest sentit, el POUM tan sols preveu dos sectors de sòl urbanitzable de petita dimensió que son assumits com a una reserva a mitjà i llarg termini i que se situen en sòl rústec d’escàs valor paisatgístic i ambiental. Cal assenyalar doncs, que una part significativa de tot el potencial de nous habitatges, verd públic i equipaments que proposa el POUM es materialitzen dins els límits del sòl urbà existent.

Pel què fa al sòl rústec, el POUM defensa el seu valor productiu, cultural i ecològic, i reconeix el seu paper clau en l’economia i qualitat de vida dels artesencs i artesenques. En aquest sentit, el POUM és coherent amb l’estratègia aportada pel document d’avanç de POUM i proposa evitar l’agressió al medi que suposaria la variant sud d’Artés prevista pel planejament territorial. Aquesta ha estat una decisió molt important que ha estat validada i consensuada a nivell tècnic amb els organismes competents en matèria d’infraestructures viaries de la Generalitat de Catalunya. Des de l’ajuntament s’ha comprovat que la variant sud al seu pas per Roquinyons esdevenia en una barrera física d’elevat impacte ambiental que a més impossibilitaria als artesencs i artesenques gaudir dels seus contactes quotidians amb la natura que envolta la vila. El POUM, en aquest sentit aporta les justificacions tècniques necessàries que podreu analitzar dins els diferents documents.

Cal assenyalar que una part molt important del POUM té a veure amb els usos que es proposen permetre o limitar dins el sòl urbà i del sòl no urbanitzable. Aquesta proposta de regulació es podrà analitzar al document de les normes urbanístiques del POUM. Cal destacar que un dels objectius del POUM és precisament actualitzar una regulació que datava de l’any 1988 a les necessitats presents i futures del nostre municipi. En l’elaboració de la proposta de la regulació d’usos l’equip de govern va creure del tot necessari compartir reflexions i propostes amb la resta dels grups polítics de l’ajuntament. En aquest sentit, al llarg dels mesos de gener i febrer de 2024 es van poder compartir consensos i també visions contraposades que podran ser objecte de noves reflexions i reunions de treball. En tot cas des de l’equip de govern es vol agrair de manera sincera l’esforç, la dedicació i les aportacions de les persones que representen els grups de Gent d’Artés, Ciutadans, Junts i PSC.

 

Tota la documentació de l’aprovació inicial estarà en període d’exposició al públic durant 6 mesos a partir del dia 9 d’abril del 2024. Per tant, es podran dur a terme al·legacions al document fins al 9 d’octubre d’aquest mateix 2024.

Podeu trobar i descarregar el document a través de la web de PARTICIPA: https://participa.artes.cat/poum

Properament, es duran a terme diferents sessions públiques per explicar el document.

A través de la web, podreu també contactar amb l’Oficina del POUM i sol·licitar visita per a aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

Des de l’Ajuntament us animem a endinsar-vos en el document i ser-ne activament partícips.

 

 

Darrera actualització: 12.04.2024 | 12:27