Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 13 de juliol de 2023

Dilluns, 10 de juliol de 2023

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

 

I N F O R M A

 

 

El pròxim dijous 13 de juliol de 2023,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/10

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Règim de les sessions dels òrgans col·legiats

3. Donar compte resolucions Alcaldia: Nomenament membres de la Junta de Govern, Tinents d'Alcalde i Delegacions de Funcions i pròpies

4. Donar compte creació i designació portaveus Grups Polítics

5. Creació i composició Comissions Informatives

6. Nomenament Representants a organismes i entitats

7. Aprovació retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació

 

Darrera actualització: 10.07.2023 | 16:20