Convocatòria del Ple de setembre de 2022

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 00:00

Convocatòria de la sessió de setembre de 2022

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

El pròxim dijous 22 de setembre de 2022,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/09

1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA DATA DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE DE SETEMBRE DE 2022 (Expedient PLE/2022/9)

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

  1. 4.1. Expedient 1650/2022. Proposta d’aprovació de la xifra d’habitants del Padró Municipal d’Artés de l’any 2022.
  2. 4.2. Expedient 1649/2022. Proposta d’aprovació de la Modificació de crèdits 5/2022
  3. 4.3. Expedient 850/2022. Donar compte Informació Econòmico financera 2n trimestre 2022
  4. 4.4. Expedient 678/2022. Donar compte Informe Morositat 2n trimestre 2022
  5. 4.5. Expedient 677/2022. Donar compte Informe Ple PMP 2n.trimestre 2022
  6. 4.6. Expedient 646/2022. Proposta d’aprovació del Compte General 2021
  7. 4.7. Expedient 265/2020. Proposta d’aprovació del Text Refós de la modificació de les NNSS del carrer Sant Llibori
  8. 4.8. Expedient 1713/2022. Proposta d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

5. MOCIONS

5.1. Expedient 1712/2022. Moció Correllengua 2022

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 19.09.2022 | 13:35