Convocatòria del Ple de setembre de 2023

Dilluns, 18 de setembre de 2023 a les 00:00

Us convidem a la pròxima sessió de Ple, la qual tindrà lloc el dijous dia 21 de setembre a 2/4 de 9 del vespre amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

 

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

3.ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES

3.1.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT: REGULACIÓ D'USOS DEL POLÍGON INDUSTRIAL I REFOSA DELS PLANS PARCIALS DELS SECTORS INDUSTRIALS

3.2.APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL: ASSIGNACIÓ USOS ZONA DOTACIONS

3.3.Expedient 1159/2023. DONAR COMPTE DECRETS D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DUPROCIM PER EPISODI DE PLUGES

3.4.Expedient 823/2023. EXPEDIENT 823/2023. DONAR COMPTE INFORME OBLIGACIONS TRIMESTRALS SEGON TRIMESTRE 2023

3.5.EXPEDIENT 824/2023. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, SEGON TRIMESTRE DE 2023

3.6.Expedient 821/2023. DONAR COMPTE AL PLE DE LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE LES DADES DE MOROSITAT D'OPERACIONS COMERCIALS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2023.

3.7.APROVACIÓ ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I TRANSPORT URBÀ

3.8. DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP MUNICIPAL

3.9.DONAR COMPTE RENÚNCIA REGIDORA INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS COL·LEGIATS

 

4.MOCIONS NO RESOLUTIVES

4.1.MOCIÓ CORRELLENGUA

 

5.ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.1. APROVACIÓ CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE D'OCTUBRE DE 2023

 

6.PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 18.09.2023 | 17:03