Convocatòria del Ple ordinari del 27 de juliol de 2023

Dilluns, 24 de juliol de 2023

El pròxim dijous 27 de juliol de 2023,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/11

 

1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES

3.1. APROVACIÓ XIFRA D'HABITANTS DEL PADRÓ MUNICIPAL. EXERCICI 2023

3.2. APROVACIÓ FESTES LOCALS D’ARTÉS, ANY 2024

3.3. APROVACIÓ BASES I CONVOCATORIA MICROCRÈDITS PER L’ACTIVITAT EMPRESARIAL 2023

3.4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT. EXERCICI 2022

3.5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2023, SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI.

3.6. DONAR COMPTE LÍNIES FONAMENTALS DE PRESSUPOST 2024

3.7. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS ENTITATS 2023

3.8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS: ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37 “REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SUBMINISTRES DE VENDA AL PÚBLIC EN EL MARC DE CONCERTS, ESPECTACLES, FESTES O ACTIVITATS SOCIOCULTURALS”

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

Darrera actualització: 24.07.2023 | 11:00