Convocatòria del Ple ordinari del mes d'abril de 2024

Dilluns, 15 d’abril de 2024

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

I N F O R M A

El pròxim dijous 18 d’abril de 2024,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2024/5

1.Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local

2.Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

2.1. Expedient 773/2024. Bases per a la concessió d’ajudes al lloguer per a joves del municipi d’Artés

3.Mocions no resolutives

3.1. Expedient 800/2024. Moció: Inventari façanes, teulades i elements arquitectònics en mal estat que suposin perill

4.Assumptes sobrevinguts

5.Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 15.04.2024 | 17:07