Convocatòria del Ple ordinàri del mes d'octubre de 2023

Dilluns, 23 d’octubre de 2023

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

El pròxim dijous 26 d’octubre de 2023,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/13

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES

3.1. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2024

3.2. Expedient 2101/2023. APROVACIÓ FESTIUS ADDICIONALS D'OBERTURA COMERCIAL PER ALS ANYS 2024 i 2025

3.3. Expedient 1599/2023. APROVACIÓ DEL MAPA D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL MUNICIPI D'ARTÉS (MIEM)

3.4. APROVACIÓ DECLARACIÓ INTERÈS PÚBLIC: COMPATIBILITZACIÓ 2 FEINES. SECTOR PÚBLIC, PROFESSOR DE MÚSICA

3.5. APROVACIÓ FUNCIONS I CÀRRECS EQUIP DIRECTIU, ESCOLA DE MÚSICA

3.6. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

3.7. Expedient 2165/2023. APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANT A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONÒMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

4. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. PRECS, PREGUNTES I INTERLPEL·LACIONS

 

Darrera actualització: 23.10.2023 | 14:27