Convocatòria Ple 17 de març de 2022

Dilluns, 14 de març de 2022 a les 00:00

El pròxim dijous 17 de març de 2022, es reunirà l'AJUNTAMENT PLE, a la Sala de sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

2. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

2.1. APROVACIÓ AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT, “CANVI CLAU 11 INTERÈS AGRÍCOLA  A CLAU TS SISTEMA  DE SERVEIS TÈCNICS”. EXP. 1483/2021

2.2. DONACIÓ COMPTE INFORME 21/2021, RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2019. EXP. 627/2021.

2.3 .APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA. EXP. 347/2022.

2.4. DONAR COMPTE MARC PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2023-2025. EXP. 391/2022.

2.5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU). EXP. 1578/2021.

2.6. DONAR COMPTE OBLIGACIONS TRIMESTRALS QUART TRIMESTRE 2021, PMP I MOROSITAT. EXP. 583/21, 584/21 I 699/21.

3. MOCIONS NO RESOLUTIVES

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 14.03.2022 | 17:05