Microcrèdits 2023

Divendres, 15 de setembre de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament d'Artés obre una nova convocatòria de microcrèdits per afavorir el teixit empresarial.

Què són els microcrèdits?

Dins el pla de foment de la creació d’activitat econòmica, empresarial i cooperativa, es convoca una línia de microcrèdits amb un tipus d’interès 0% que cal tornar en el termini de cinc anys per afavorir la creació d’empreses i nous projectes a Artés.

Quines són les condicions?

Els/les emprenedors/es i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de cinc anys. Es podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcial el microcrèdit, sense cap comissió per l’amortització.

Quins conceptes són subvencionables?

Els microcrèdits poden finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions..). S’exclouen l’adquisició de terrenys o construccions i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament de l’activitat (compra de matèries primeres, despeses de personal, subministraments o lloguers...). També s’exclouen les despeses financeres i tributàries.

Línies segons tipologia de projectes

Hi ha dues línies destinats a diferents tipus de beneficiaris:

A - Microcrèdits destinats a la creació d’empreses
Persones beneficiàries: Emprenedors/es majors de 18 anys que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Artés, a partir de l’1 de gener de 2023.
Quantia: Poden arribar fins al 100%del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

B - Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial a Artés
Persones beneficiàries: Qualsevol persona física o jurídica que estigui desenvolupant una activitat econòmica al municipi d’Artés, sempre i quan el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.
Quantia: Poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes

Com es decidirà l’atorgament?

L’Ajuntament destinarà un màxim de 10.000 euros al projecte de microcrèdits. Es concediran segons les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que consta a les taules de valoració de les Bases. Els sol·licitants han d’obtenir un mínim de 50 punts, dels quals almenys 35 han de ser de valoració d’aspectes tècnics.

Condicions dels microcrèdits

  • No calen avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial
  • Tipus d’interès 0%
  • Carència: període màxim de 4 mesos
  • Termini màxim de devolució de 5 anys (inclòs el període de carència).
  • La concessió es formalitzarà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament d’Artés i cadascuna de les empreses o persones beneficiàries.

Àmbit temporal dels projectes subvencionables

Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i els 4 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.
La data límit per justificar-lo serà de 5 mesos a comptar des de l’endemà de la data de l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.

Com i quan presentar les sol·licituds?
Termini de presentació: del 14 de setembre al 13 d’octubre de 2023
Les sol·licituds es poden tramitar des del tràmit específic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Artés.

Darrera actualització: 15.09.2023 | 12:10