Microcrèdits 2023

Divendres, 15 de setembre de 2023

L'Ajuntament d'Artés obre una nova convocatòria de microcrèdits per afavorir el teixit empresarial.

Què són els microcrèdits?

Dins el pla de foment de la creació d’activitat econòmica, empresarial i cooperativa, es convoca una línia de microcrèdits amb un tipus d’interès 0% que cal tornar en el termini de cinc anys per afavorir la creació d’empreses i nous projectes a Artés.

Quines són les condicions?

Els/les emprenedors/es i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de cinc anys. Es podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcial el microcrèdit, sense cap comissió per l’amortització.

Quins conceptes són subvencionables?

Els microcrèdits poden finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions..). S’exclouen l’adquisició de terrenys o construccions i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament de l’activitat (compra de matèries primeres, despeses de personal, subministraments o lloguers...). També s’exclouen les despeses financeres i tributàries.

Línies segons tipologia de projectes

Hi ha dues línies destinats a diferents tipus de beneficiaris:

A - Microcrèdits destinats a la creació d’empreses
Persones beneficiàries: Emprenedors/es majors de 18 anys que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Artés, a partir de l’1 de gener de 2023.
Quantia: Poden arribar fins al 100%del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

B - Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial a Artés
Persones beneficiàries: Qualsevol persona física o jurídica que estigui desenvolupant una activitat econòmica al municipi d’Artés, sempre i quan el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.
Quantia: Poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes

Com es decidirà l’atorgament?

L’Ajuntament destinarà un màxim de 10.000 euros al projecte de microcrèdits. Es concediran segons les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que consta a les taules de valoració de les Bases. Els sol·licitants han d’obtenir un mínim de 50 punts, dels quals almenys 35 han de ser de valoració d’aspectes tècnics.

Condicions dels microcrèdits

  • No calen avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial
  • Tipus d’interès 0%
  • Carència: període màxim de 4 mesos
  • Termini màxim de devolució de 5 anys (inclòs el període de carència).
  • La concessió es formalitzarà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament d’Artés i cadascuna de les empreses o persones beneficiàries.

Àmbit temporal dels projectes subvencionables

Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i els 4 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.
La data límit per justificar-lo serà de 5 mesos a comptar des de l’endemà de la data de l’aprovació de l’acord de concessió del microcrèdit.

Com i quan presentar les sol·licituds?
Termini de presentació: del 14 de setembre al 13 d’octubre de 2023
Les sol·licituds es poden tramitar des del tràmit específic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Artés.

Darrera actualització: 15.09.2023 | 12:10