Ordre del dia del Ple de juny de 2022

Dilluns, 13 de juny de 2022 a les 00:00

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

 

El pròxim dijous 16 de juny de 2022,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/07

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

    1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
    2. MODIFICACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA MICROCRÈDITS

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 13.06.2022 | 15:38