Ordre del dia del Ple de maig de 2022

Dilluns, 16 de maig de 2022 a les 00:00

Ordre del dia de la convocatòria del Ple del dia 19 de maig de 2022

L'Ajuntament en Ple ha de reunir-se presencialment a la Casa Consistorial, el dijous 19 de maig de 2022, a les 20:30 hores, per tal de celebrar sessió ordinària, de primera convocatòria, per tractar els assumptes que es relacionen:

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XMB), DE LA BIBLIOTECA D’ARTÉS (EXP. 859/2022)

3.2.PROPOSTA MC 2/2022 SUPLÈMENT DE CRÈDIT (EXP. 865/2022)

3.3.DONAR COMPTE INFORMES OBLIGACIONS TRIMESTRALS PRIMER TRIMESTRE 2022, PMP I MOROSITAT. (EXP. 677/2022, 678/2022 I 850/2022)

3.4.PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI 2022 ADF (EXP. 857/2022)

3.5.PROPOSTA MODIFICACIÓ LLOC DE TREBALL CAPORAL

3.6.PROPOSTA NOVA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES PLANEJAMENT C/ SANT LLIBORI, NÚM. 34

3.7.PROPOSTA DESIGNACIÓ REPRESENTANT BAGES TURISME

3.8. PROPOSTA MODIFICACIÓ PLANTILLA AJUNTAMENT

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1.PROPOSTA CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS PROMOCIÓ MUSICAL (EXP. 743/2022)

4.2.PROPOSTA CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS ACTIVITATS ENTITATS

4.3.PROPOSTA APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA EDUCATIVA, EXTRAESCOLARS, CASALS I SORTIDES ESCOLARS CURS 22/23

4.4.PROPOSTA APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS HABITATGE JOVE (EXP. 831/2022)

4.5.PROPOSTA APROVACIÓ ADHESIÓ PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS A MANRESA I EL BAGES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (EXP. 866/2022)

5.MOCIONS NO RESOLUTIVES

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 16.05.2022 | 16:55