Ordre del dia del Ple de març de 2023

Dilluns, 13 de març de 2023

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

El pròxim dijous 16 de març de 2023,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen.

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/3

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA GENERAL I MULTES

3.2.DONAR COMPTE MARC PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2024-2026

3.3.DONAR COMPTE INFORME 13/2022, RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS. EXERCICI 2020

3.4.MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS:

OOFF. NÚM. 21 PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

OOFF. NÚM. 25 PREU PÚBLIC SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES I CD’S D’ARTÉS

OOFF NÚM. 28 PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS DE LES COLÒNIES MUNICIPALS I CASALS

3.5.PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - MARÇ 2023

3.6.PROPOSTA EQUIPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI I AGRUPACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC

3.7.PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER PIRINEU 1A FASE

3.8.PROPOSTA APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ARTÉS

3.9.RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA AUTORITZACIÓ ÚS CAMINS MUNICIPALS

3.10.PROPOSTA APROVACIÓ PLA NORMATIU 2023

3.11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE SALUT

4. MOCIONS

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 13.03.2023 | 17:39