Ordre del dia del Ple de març de 2024

Dilluns, 18 de març de 2024

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

I N F O R M A

El pròxim dijous 21 de març de 2024,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2024/3

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local

3. Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

3.1. Expedient 73/2024. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria i del Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de circulació, realitzat per l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’ exercici 2023.

3.2. Expedient 823/2023. Donar compte seguiment trimestral 4T-2023

3.3. Expedient 526/2024. Donar compte del decret de tancament i liquidació del pressupost exercici 2023.

3.4. Expedient 587/2024. Donar compte del Decret d'Incorporació de romanents de crèdit.

3.5. Expedient 614/2024. Informe anual sobre objeccions i omissions de la funció interventora.

3.6. Expedient 613/2024. Informe resum anual dels resultats del control intern de l'exercici 2023.

3.7. Expedient 605/2024. Donar compte de la Resolució d'alcaldia pla press mig termini 2025-2027

3.8. Expedient 607/2024. Informe 25/2023, relatiu a la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019- 2021.

3.9. Expedient 606/2024. Donació compte de l'informe 29/2023, relatiu al Compte General de les corporacions locals exercici 2021.

3.10. Expedient 1967/2023. Modificació ordenances fiscals: Ordenança reguladora de la Taxa de l'escola bressol i Ordenança per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions

3.11. Expedient 615/2024. Modificació de Crèdits 2/2024. Crèdit extraordinari i transferència entre partides

3.12. Expedient 647/2018. Aprovació inicial Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

3.13. Expedient 618/2024. Aprovació Increment addicional 0,5% retribucions empleats públics pel 2023

4. Mocions no resolutives

5. Assumptes sobrevinguts

6. Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 18.03.2024 | 18:13