Ordre del dia del Ple del 15 de febrer de 2024

Dilluns, 12 de febrer de 2024

El pròxim dijous 15 de febrer de 2024,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària,

per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2024/2

1.Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local

2.Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

2.1.Expedient 274/2024. APROVACIÓ FACTURES RECONEIXAMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

2.2.Expedient 821/2023. DONAR COMPTE AL PLE DE LES DADES DE MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS DEL QUART TRIMESTRE 2023, EMESES PER LA TRESORERA MUNICIPAL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

2.3.Expedient 824/2023. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE QUART TRIMESTRE DE 2023, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

2.4.Expedient 372/2024. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2024-0054, DE DATA 08/02/2024, RELATIU A LES SOL·LICITUDS D'AJUTS DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2024 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2024-2027, DELS RECURSOS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE SERVEIS 2024-2027 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3.Mocions no resolutives

3.1.Expedient 290/2024. MOCIÓ PER ESTABLIR RELACIONS D’AMISTAT ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARTÉS I OZIMEK

3.2.Expedient 384/2024. MOCIÓ PEL DESDOBLAMENT INTEGRAL DE LA C-55 ENTRE MANRESA I ABRERA

3.3.Expedient 392/2024. MOCIÓ PER COMBATRE LA MULTIREINCIDÈNCIA DELICTIVA

3.4. Expedient 391/2024. MOCIÓ PER REFORÇAR LA SEGURETAT CIUTADANA AMB MILLORES A LA IL·LUMINACIÓ DE LA CIUTAT

4.Assumptes sobrevinguts

5.Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 12.02.2024 | 13:04