ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020

Dilluns, 21 de setembre de 2020 a les 00:00

CONVOCATÒRIA PLE DATA: 24 DE SETEMBRE DE 2020 HORA: 20:30h

LLOC: SALA DE SESSIONS (EDIFICI AJUNTAMENT)

ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES 4.1.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES STOLPERSTEINE (PEDRES PER ENSOPEGAR) EN RECORD A LES PERSONES D’ARTÉS DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 4.2.- MOCIÓ CORRELLENGUA 2020

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 10.01.2022 | 13:53