Ordre del dia del Ple del dia 27 d'abril de 2022

Divendres, 22 d'abril de 2022 a les 00:00

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

El pròxim dimecres 27 d’abril de 2022,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/5

 

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN

3.2.DONAR COMPTE DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021

3.3.PROPOSTA APROVACIÓ TARIFES DE TAXIS

3.4.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI CUINA COMPARTIDA ESCOLA DR. FERRER

3.5.PROPOSTA MODIFICACIÓ LLOC DE TREBALL CAPORAL I AGENT POLICIA LOCAL

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 

Darrera actualització: 27.04.2022 | 19:52