Ple de febrer 2022

Dijous, 3 de març de 2022 a les 18:05

Resum del Ple Ordinari celebrat el dia 24 de febrer de 2022.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 2a de febrer de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1. RATIFICACIÓ DECRET MODIFICACIÓ DATA PLE ORDINARI

Es va canviar el dia una setmana per logística i proximitat amb el ple de gener que ja s’havia modificat.

Unanimitat

2. APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Cap Comentari

Unanimitat

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: 16 de febrer expedient 9 pagina 6, impressió al programa de la Fira, s’ha demanat a més d’un?

Enric: s’ha fet des de l’àrea però mínim 3.

Teresa: s’ha demanat a Artés?

Enric: ara no ho sabem, ho va gestionar la tècnica però ho demanem.

Teresa: factures del 22/12/21, el full 5 línia 2 posa elaboració d’un pla local de salut, ens podeu explicar.

Marissa: la diputació ens ha donat un recurs, l’any passat es van recollir dades i es va fer un grup motor amb gent del CAP, de l’ICS i de govern. I ara es fa la segona part que es la redacció i les accions que es farien, es per el 2022 i durant 4 anys les accions. Ara es farà més participatiu a la població.

Teresa: millora del parc de can Crusellas des d’una perspectiva feminista.

Pere: va començar octubre l’any passat. Es va fer un grup motor i s’han fet trobades sectorials amb joves, dones, ... I es fan mirades de com es relaciona amb el parc. Ara s’està fent l’anàlisi i a final de març es farà la posada en públic amb totes les propostes, es farà una redacció i la exposició de després a nivell públic. No s’ha fet la millora encara.

Teresa: full 16 numero 2, projecte museològic.

Angel: es una subvenció per definir tota la part del Museu, ara era una acumulació de tot el que teníem durant els anys i es per millorar-ho i definir la futura exposició.

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ARTÉS, AL CARRER SANT LLIBORI NÚM 34

Pere: això ja es recorrent, es va passar la proposta i l’aprovació inicial. Es per l’ampliació de la residencia. Ha passat tota l’exposició publica sense al·legacions i els informes son favorables amb consideracions que s’incorporen al projecte.

Montserrat: ara s’envia a urbanisme que farà l’aprovació final que depèn d’ells. Solen tarda uns 3 mesos.

Unanimitat

4.2. APROVACIÓ EXPEDIENT CRÈDITS EXTRAJUDICIALS

Vanessa: aprovem les factures de despesa del 2021 però que es pagaran amb partides del 2022. Com que en teoria s’havien d’aprovar en 2021 cal fer aquest tràmit.

Unanimitat

4.3. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE RE-URBANITZACIÓ CARRER ARQUITECTE GAUDI

Enric: es una obra de millora des del carrer Montserrat fins l’Enric Guadaiol i s’ha de fer aquest any. Es milloren serveis, paviment i ampliació de voreres. El carrer passarà a se d’un sol sentit.

Unanimitat.

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1. MOCIÓ SOBRE REBUIG PASSAPORT COVID

Llegeix Angel i Mariona.

Juan Jose: esta mica dividits. Es una pandèmia que s’han hagut de prendre mesures complicades per garantir vides. Estem d’acord en que algunes han sigut desmesurades i que s’han petit molt a les escoles. S’han d’anar suavitzant a mesura que es vagi suavitzant la pandèmia. No sabem l’ús del certificat i tot i que les vacunes no eviten contagiar-se si que es recomana. Estem d’acord en tornar a formar el comitè d’experts ens abstindrem.

Teresa: no aporta solucions sinó que es un no a moltes coses que s’han fet en un tema delicat. Ens falten dades per saber el que esta bé o malament i no podem exigir responsabilitat. Ens abstindrem ja que no som experts.

Enric: estem d’acord en alguns punts, no podem donar suport a la resta d’acord. Entenem el bé col·lectiu per sobre l’individual. En algunes mesures hem sigut crítics però entenem que han sigut per el bé col·lectiu. No creiem que la gent dels dos governs de la generalitat hagi volgut anar més enllà de protegir els ciutadans, en les mesures de salut publica poden prendre mesures extraordinàries i algunes poden se encertades i algunes no. Entenem que hi ha moltes visions sobre un tema tant complex i totes són valides. I estem d’acord en que al futur es veuran altres afectacions. Votarem en contra.

Angel: el passaport no immunitzava i el passaport COVID només volia obligar a la gent a la vacunació impedint la seva decisió sobre la salut. A nivell escolar no sabem si es tornaran a repetir, i algunes dades diuen que no servien per gran cosa ja que tenien molt poca afectació i no justifica aquestes mesures tant saberes. El que demanem es transparència en tot el que hem viscut.

Mariona: també es obrir la concepció que tenim de salut, també implica un vincle ja que som persones socials. Són mesures que afecten a la salut mental i física. Entenem que s’ha fet el que s’ha pogut però no podem deixar que es torni a repetir.

Angel: totes aquestes mesures han recaigut sobre la població, i ara exigim que els càrrecs públics expliquin perquè han servit.

Ramon: em sorprèn aquest pensament, ja que es semblant al Trump. El que digueu que el passaport COVID era per forçar i no era per control. Qui no s’ha volgut vacunar ha seguit sense fer-ho.

Nabila: en llocs públics tu vas sense mascareta però la persona que serveix si i era per evitar problemes als treballadors.

3 a favor, 6 en contra i 4 abstencions.

5.2. MOCIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Nabila llegeix la moció.

Juan Jose: nosaltres de base estem totalment a favor de la moció, tenim un argumentari molt semblant que ens agradaria compartir

Teresa: estem totalment d’acord amb la moció. Per el que fa a Artés demanem que es continuï treballant i que no es retallin recursos.

Unanimitat.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

7. PRECS , PREGUNTES I INTERPELACIONS

Juan Jose: hi ha moltes queixes de l’enllumenat, es parlava de feminitzar els carrers i es millora la lluminositat del carrer.

Enric: estem a sobre, ens estem acabant d’ajustar amb l’empresa d’enllumenat nova des del Gener. Hem anat seguint les diferents averies. A nivell tècnic tenim pendent faroles a posar. Sabem que hi ha problemes però hi estem treballant.

Juan Jose: Els ADF estan a la nau nova?

Enric: tenen un lloc provisional allà mentre no es comença a fer les obres.

Juan Jose: queixes sobre problemes de soroll. No se si des de la policia es podria fer una campanya de sensibilització.

Enric: es pot fer, ho mirarem. Alguns fan més soroll i se’ls havia aturat però ho tenien tot legal i no es podia fer gran cosa més. El soroll a l’espai públic en casa s’ha de mirar amb finestres tancades. Però parlarem amb la policia per poder fer alguna cosa.

Juan Jose: tenim un pla específic de seguretat per la Fira.

Eli: totes les activitats tenen un pla d’actuació com ajuntament tant en seguretat com en les activitats.

Robles: hi ha una empresa de seguretat per el recinte firal suportada per la Policia.

Eli: els plans estan basats en una normativa que ens marca.

Juan Jose: es informació algun poble quan fa algun acte estan avisades les emergències.

Enric: sempre que hi ha una activitat la policia avisa a emergències.

Eli: ara que el dia 19 fem el carnestoltes Mossos ja ha contactat amb nosaltres.

Teresa: el tema COVID sabem com va?

Enric: les dades oficials indiquen que van baixant com a la resta de Catalunya.

Eli: a les escoles s’ha calmat tot una mica ja. S’ha pogut començar alguns programes que fins ara no s’havien pogut engegar.

Teresa: obres de la plaça de l’església esta prevista la durada?

Enric: la previsió es que l’últim pas que es asfaltar sigui el 14 de març, i també faran el pas de la bascula del sindicat. S’ha allargat perquè a mesures d’anar fent hem anat afegint coses a fer.

Teresa: quedarà tot elevat?

Enric: el tros de la plaça no però l’accés des del Rocafort si.

Teresa: es la invasió de Rússia a Ucraïna es un fet greu i esperem que els atacs s’aturin aviat.

Enric: abans valoràvem si calia dir alguna cosa o no, ja que no volem una guerra a Ucraïna però n’hi ha moltes a tot al món i no volem diferenciar.

Pots recuperar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=TeiK4UHVIRI&ab_channel=Ajuntamentd%27Art%C3%A9s

Darrera actualització: 07.03.2022 | 13:17