Resum Ple d'Abril de 2023

Dilluns, 22 de maig de 2023

Resum Ple d'Abril de 2023.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 20 d’abril de 2023, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusen Asistencia del Dani Sanchez (Regidor de Cs)

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa (Regidora JxA): començo per les juntes. 9 de març expedient 27. Contractació Casal d’estiu que inclou?

Enric (Alcalde): bàsicament es el monitoratge.

Eli (Regidora de Cultura): si estem parlant d’uns 28 monitors per el volum d’infants que tenim.

Teresa (Regidora JxA): són uns 42.000€

Eli (Regidora de Cultura): per cumplir la ratio de 1:10 es el que cal.

Teresa (Regidora JxA): del 21 de març, contractes vençuts automàticament. Es renoven automàticament?

Enric (Alcalde): són contractes vençuts que cal licitar, però es renoven perquè són serveis bàsics.

Teresa (Regidora JxA): i quina diferencia hi ha entre el menors consecutius i aquests?

Enric (Alcalde): els menors són inferiors de 15.000€ que s’han repetit.

Teresa (Regidora JxA): les factures fiscalitzades de disconformitat.

Vanesa (Interventora): com que estan vençuts s’hauria de licitar i es fa així.

Teresa (Regidora JxA): expedient 12, serveis de bus de l’escola de música?

Enric (Alcalde): nosaltres paguem autobús i les famílies paguen per el viatge.

Eli (Regidora de Cultura): l’alumnat paga el viatge i nosaltres paguem.

Teresa (Regidora JxA): 23 de març, expedient 17. Dona compte de prestació dels plans locals d’ocupació.

Enric (Alcalde): donem compte de la quantitat que ens dona la Diputació de Barcelona per dur-los a terme.

Teresa (Regidora JxA): junta del dia 30 de l’expedient 3, veiem un contra gual. Que es?

Enric (Alcalde): es perquè es pinti a l’altre banda del carrer perquè tenen problemes de maniobra.

Teresa (Regidora JxA): 31 de març, expedient 2. Aprovació estudi mobilitat urbana sostenible del 2018. S’aprova ara?

Montserrat (Secretària): el va redactar la Diputació de Barcelona, vam demanar una ajuda al FEDER de mobilitat i per aprovar-lo l’havíem de tenir aprovat. Era més un estudi i no feia falta. Van tots els FEDERS amb retard.

Teresa (Regidora JxA): factura del 9 de març full 1, es paga quota per el servei de viles florides? 423€

Enric (Alcalde): si que es paga.

Teresa (Regidora JxA): manteniment de la web de cultura, es paga a algú per fer-lo?

Eli (Regidora de Cultura): si, es paga el manteniment perquè una persona l’actualitza constantment i es paga, fins que no tinguem el tècnic informàtic que pugui fer tots els manteniments.

Teresa (Regidora JxA): del 16 de març, muntatge d’un equip de so per un acte, de 2833€.

Eli (Regidora de Cultura): es el d’Electrobacasis de programació estable. Vam poder rebaixar i són els preus de mercat. També tenim una subvenció que si ens avancem en programa els actes podem rebaixar preus. L’espectacle era de pagament i es va omplir la sala.

Teresa (Regidora JxA): full 9 de serveis funeraris. Es una quota?

Enric (Alcalde): són els serveis acumulats fets dins el cementiri. Van acord amb les quotes. Quan un particular demana ens paga a nosaltres i nosaltres a l’empresa.

Teresa (Regidora JxA): trobem que de l’EMMA hi ha un total de més de 4000€ i només ho volem dir.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. DONAR COMPTE INFORMES PMP I MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2022

3.2. DONAR COMPTE INFORME ECONÒMICOFINANCERA 4T TRIMESTRE 2022

3.3. DONAR COMPTE TANCAMENT I LA LIQUIDACÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2022

3.4. DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN EXERCICI 2022

Es fan junts.

Vanesa (Interventora): els 1 i 2 són relatius al que s’envia la ministeri. El 3 es la liquidació del pressupost de 2022, s’ha trencat l’estabilitat pressupostaria s’ha gastat molt amb romanent i també s’han realitzat obres importats que les subvencions no s’han cobrat. I el períodes de pagament es de 3.86 dies

El 4 punt es el resum anual de compte intern, que emet la interventora. Hi consten les deficiències i millores. L’únic informe amb objecció es sobre la caldera de l’escola Dr. Ferrer. Com ja he dit les millores passen per més personal i seguir els tràmits d’execució del pressupost

3.5. MODIFICACIÓ PLA NORMATIU 2023

Enric (Alcalde): es el document que recull les ordenances i reglaments que s’han de tramitar durant l’any. S’incorporen les d’ocupació de taules i cadires i el d’estètica del casc antic.

Unanimitat.

3.6. APROVACIÓ IMPRESOS DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS MEMBRES CORPORACIÓ

Montserrat (Secretària): són els mateixos impresos casi que l’ultima vegada. Han canviat alguna normativa i caldrà omplir en el moment de cessament.

Unanimitat

3.7. MODIFICACIÓ PLANTILLA

Enric (Alcalde): es proposa modificar el subgrup de caporal i agent. Es proposa passar-les totes a C1 i crear una altre plaça de caporal amortitzant una d’agent. Tal i com s’ha quedat amb la policia i el comitè d’empresa.

Juan José (Regidor de Cs): m’agradaria saber quina justificació s’utilitza per aquesta nova plaça.

Enric (Alcalde): ho vam començar a fer fa un any, ells s’han sentit còmodes, i polítics i treballadors també. Segueixen fent tasques d’agent i permet tenir-ne un de mati i un de tarda. Es volia fer al mes de gener però es va haver de posposar.

Juan José (Regidor de Cs): des de que vam entrar la policia l’hem defensat. No ens sembla equilibrat una plantilla de 7 policies i 2 caporals. No faran nocturnitat en depriment d’altres agents i la pujada de capítol 1. Quin serà el cap? On em consultat ningú la recomana. Durant les vacances tornarà a se necessari un sol agent patrullant. Ens va dir fa un any que era una decisió temporal, i ara es vol crear una plaça innecessària amb una plantilla tant reduïda.

Enric (Alcalde): es a criteri d’equip de govern, com be saps augmentar plantilla no es fàcil. Durant l’estiu sempre en tindrem un, hi haurà un cap que es decisió de l’alcalde.

Teresa (Regidora JxA): no estem d’acord de la modificació de la plantilla, perdent una plaça d’agent. En l’informe es proposaven 3 formes diferents i que era aposta de l’equip de govern. Com que no hem vist informe tècnic ni altres opcions no ho veiem necessari. No estem d’acord en les modificacions de plantilla i persona, el personal es més del 50% del total del pressupost. Veiem que incrementin encara que s’amortitzin places. No estem d’acord en la modificació de personal i que es fa amb una promoció interna d’accés restringit.

Enric (Alcalde): ens reiterem, l’informe tècnic de RRHH el tenim i el podem fer arribar. Simplement es una promoció interna com s’ha fet altres cops en altres llocs de treball.

Teresa (Regidora JxA): les coses s’han d’enviar abans.

Enric (Alcalde): si tota la raó

Teresa (Regidora JxA): crec que veient només el resultat final no es pot decidir.

Enric (Alcalde): em anat més tard, també hi havia una consulta de secretaria que ha arribat ahir de la coordinadora de policia.

8 afirmatius i 3 en contra.

3.8. MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Enric (Alcalde): es el mateix, però cal modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) perquè quedin en plantilla.

Teresa (Regidora JxA): es el mateix perquè es conseqüència, només volia dir que hi ha un augment considerable.

8 afirmatius i 3 en contra.

3.9. APROVACIÓ CONSTITUCIÓ COMISSIONS ESTUDI MODIFICACIÓ ORDENANCES

Enric (Alcalde): es la comissió d’abans. Es la distribució de llocs. Es igual per les dues.

Unanimitat.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. APROVACIÓ BASES AJUDES LLOGUER PER A JOVES 2023

Àngel (Regidor d’Habitatge): són les bases que fem cada any, fins un màxim de 250€ per mensualitat i que passa de tenir un fons totals de 8000€ a 9000€.

Teresa (Regidora JxA): en el punt 6 de les bases generals, posa esta empadronat a Artés un mínim d’un any. Podrien se 2?

Àngel (Regidor d’Habitatge): es el que posa a la normativa.

Teresa (Regidora JxA): i se residents a Espanya?

Àngel (Regidor d’Habitatge): simplement ho han de presentar.

Teresa (Regidora JxA): si no s’acaba la partida diu que es repartirà entre els sol·licitants sense dret. Ho hauran de tenir aprovat?

Àngel (Regidor d’Habitatge): si es fa un promig, si algú quedes per sota i quedes quantia se’ls posaria.

Vanesa (Interventora): si no compleixes els requisits ja no estàs admès. Fa referencia a la gent admesa però ha que quedat molt per sota.

Teresa (Regidora JxA): com que veiem dubtes en l’escriptura ens abstenim.

9 afirmatius i 2 abstencions

4.2. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA EDUCATIVA, EXTRAESCOLAR, CASALS I SORTIDES

Marisa (Regidora de Serveis Socials): es la convocatòria, les bases es mantenen igual que el curs anterior amb les 4 línies. La partida es manté de 10.000€, són alumnes que han d’estar empadronats a Artés o si van a escoles de fora han de se d’educació especial.

Teresa (Regidora JxA): voldríem dir que estem d’acord en la concessió i no em vist el document fins avui a la tarda.

Marisa (Regidora de Serveis Socials): es la convocatòria no una modificació de bases.

9 afirmatius  i 2 abstencions.

5. MOCIONS

5.1. SUPORT A MANIFESTANT

Suport al Joan d’Oló.

Llegeix el Pere els acords.

Juan José (Regidor de Cs): nosaltres respectem a tothom i a l’estat de dret i la presumpció d’innocència. Votarem en contra perquè només tenim una versió i no ens implica. Confiem amb la justícia.

10 a favor i un en contra.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.1. APROVACIÓ ENCOMANA GESTIÓ A CONSELL COMARCAL LICITACÓ SERVEI MENJADOR ESCOLA BRESSOL

Inclusió: Unanimitat.

Montserrat (Secretària): el Consell Comarcal del Bages (CCB) ens va dir que havíem de tornar a aprovar l’encomanda de gestió, ja que es va fer una licitació que ha quedat sense efecte. Cal tornar-ho a fer i el contingut es el mateix. Cal fer-ho ara perquè es vol signar al mes de maig. Encomanem que licitin el servei.

Teresa (Regidora JxA): no hi havia cap document.

Enric (Alcalde): s’ha passat avui, es el mateix plec que l’any passat i que cal repetir la licitació.

Montserrat (Secretària): ells tenen ple al principi de maig i necessiten que estigui fet per els ajuntaments per poder tirar endavant la licitació.

Unanimitat.

6.2. APROVACIÓ CONVENI CUINA COMPARTIDA

Inclusió: unanimitat

Montserrat (Secretària): va lligat amb l’altre, es la utilització de la Cuina del Dr. Ferrer. Com que cal tornar a licitar cal tornar a aprovar el conveni.

Unanimitat

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan José (Regidor de Cs): m’agradaria si es pogués fer una valoració de Fira.

Enric (Alcalde): simplement la valoració es positiva, es va poder omplir el Diagonal que amb l’estat del sector es complicat. S’han venut uns 25 cotxes, el sector agreix perquè deien que estava tot molt parat i han augmentat les visites. Si que hi havia poder menys gent, i poder el sector agrari el que menys ven i més pateix ara. LAavaloració dels actes paral·lels, algun problema amb els lavabos que no van arribar i es va haver de corre el dissabte al mati. I també agrair a la comissió, la Dolors, la Rosa, la brigada i la policia.

Teresa (Regidora JxA): Arquitecte Gaudi esta ja acabat?

Enric (Alcalde): es va asfaltar, pintar i falta ENDESA. Esta tot contractat però falta que vingui.

Teresa (Regidora JxA): hi ha cotxes que no compleixen la senyal venint del Sant Cristòfol.

Enric (Alcalde): revisem la senyalització.

Teresa (Regidora JxA): la millora de la carretera Artés- Calders, que es va presentar es farà?

Enric (Alcalde): allò era l’inici de la licitació i esta previst un cop passat l’estiu. Durarà uns 8 mesos. Només falta esperar que es presentin les empreses.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 22.05.2023 | 18:28