Resum Ple de Desembre de 2022

Dimecres, 28 de desembre de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Desembre de 2022.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 22 de desembre de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusa assistència Dani Sanchez

1. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA CANVI D’HORA CELEBRACIÓ PLE DESEMBRE 2022

Unanimitat.

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: dia 10, expedient 24 millora accessibilitat entorn escorxador.

Enric: es el projecte que ens va adjudicar la DIBA, que venia dels PP de fa 2 anys. Però aquest cas es la primera fase que volem urbanitzar aquest any i que ja ens van entregar, i aprovem per tirar endavant.

Teresa: import posa 34.000€, i en una altre junta de més endavant posa projecte escorxador però posa 29.250. Es el mateix?

Enric: una aprovem el projecte, i l’altre es el preu de construcció que sol baixar.

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1. Encomanda de gestió al Consorci del Bages per a la gestió de residus.

Pere: es un tema legal dels serveis que encara ens presten de tractament de residus.

Montserrat: es un canvi de format legal.

4.2. Aprovació definitiva Modificació Ordenances Fiscals.

Han entrat una reclamació durant l’exposició el servei català de Salut ha presentat una sol·licitud d’exempció, i s’ha decidit no concedir.

Teresa: ens abstindrem com ja vam fer.

10 a favor i 2 abstencions

4.3.. Aprovació modificació data de celebració del pròxim Ple de gener del 2023.

Passem el ple del 19 al 26, i la comissió del 12 al 19. Per un tema de dies hàbils.

Unanimitat.

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1. Proposta aprovació subvencions entitats 2022

Eli: aprovem les subvencions a les entitats, esportives amb 2 línies, culturals, i passem a l’aprovació d’aquestes mateixes.

Unanimitat

6. MOCIONS

No en tenim.

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.1. Ratificació acord Mesa negociació criteris generals processos d’estabilització.

Votem urgència primer.

Unanimitat.

El que es ratifica, ja que esta aprovat a la mesa de negociació entre comitè i polítics. Hem negociat per l’estabilització de les places que cal aprovar abans de final d’any, les puntuacions que faran servir. Sabem que ha anat una mica just però podem quedar un altre moment per explicar-ho bé. Les propostes s’han escoltat molt els treballadors i treballadores.

Juan Jose: no hem tingut temps de mirar-ho en profunditat, sabem que us heu reunit i que hi ha acord. Com que no estem molt segurs si es bo per tothom ens abstindrem i esperem que s’arribi a un acord bo por tots.

Teresa: també creiem que es un document important, haguéssim volgut tenir més temps. També ens abstindrem. Entenem que es el document marc, i que llavors s’anirà fent les especifiques.

Enric: si són els criteris, i llavors hi haurà les bases especifiques seguin aquest document.

Teresa: Si algun dels treballadors no es vol presentar?

Enric: perdrà la plaça.

Enric: teniu raó i sap greu que hagi anat així, i agrair-vos la confiança i creiem que ham aconseguit un punt d’encaix entre les dues bandes.

9 a favor i 3 abstencions.

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Juan Jose: hi ha molts canvis de direccions als carrers del municipi, però demano justificació d’alguns canvis. M’agradaria parlar de la zona de carrega del carrer barquera i s’han posat bancs. Era una zona amb molta rotació i que anava molt bé per els comerciants.

Enric: el tema d’allà bé de que es feia un mal ús, ja que a vegades hi havia 3 cotxes i entrant a la carretera. S’havia multat repetidament i no funcionava. Es va fer una proposta d’urbanisme i policia, i abans de fer res es va convocar veïns i comerciants de la barquera, es va fer la proposta i la van veure clar. Un cop dibuixada vam tornar a passar per els comerços i ho van veure bé-Ara hi ha un carrega i descarrega a l’entrada del carrer del Carme que es un lloc més segur i per tots els comerços. La de carrega i descarrega de davant la Òptica s’ha mogut a davant del Bar Catalunya ja que hi havia un problema de visibilitat. També creiem que el carrer Barquera ha de tenir a se peatonal.

Ramon: els vianants també havien de baixar pràcticament a la carretera per travessar si estava plena la zona.

Enric: també una idea a llarg termini es allargar la vorera de davant al barquera.

Juan Jose: volia demanar si es fan juntes de seguretat?

Enric: no, ho vam proposar quan hi va haver el tema dels botellots però no s’han tirat endavant. Es pot proposar. Es opcional, per el que recordo.

Teresa: el Carrer Arquitecta Gaudi, els veïns s’estan queixant que no s’està acabant de fer bé del tot, i que el carril queda molt estret. Apart diuen que no podran sortir amb els cotxes grans si hi ha les places d’aparcaments plenes.

Pere: si que ens ha arribat, vam fer el projecte i el vam presentar, les obres estan anat sota termini, però clar fa molt temps i cansa tenir obres davant de casa. Sobre les amplades tècnicament no hi ha problema. JO crec que quan estigui tot acabat no hi haurà tants problemes, però si detectem problemes quan estigui ho revisem en concret.

Enric: per sortir del cotxe tota la vorera serà rebaixada, i si algú en concret no pot sortir es pot posar un gual a la vorera contraria de la porta. Creiem que el transit quedarà més pacificat.

Teresa: l vestíbul de l’ajuntament hauria de se diàfan i no hauria d’estar tot ple de paquets, però hi hauria d’haver un altre espai. I accedir a l’ascensor a vegades també es complicat. I si es un problema d’espai a lo millor l’ajuntament també es podria ampliar. I també demano perquè es facin cicles formatius de Grau Superior ja que cada cop són més importants.

Enric: el vestíbul et dono la raó, el que ens passa sovint es que qualsevol cosa que comprem com que l’adreça es aquí la deixen aquí i llavors la brigada ha de venir-ho a buscar. L’ascensor ho podem mirar, sempre ha estat tancat. I Sobre ampliació de l’ajuntament hem demanat un avantprojecte de tot l’edifici que el repensa tot i per poder aprofitar alguna de les grans subvencions europees d’ara.

Eli: sobre el cicles formatius de Grau superior, però també hauríem de tenir les 5 línies de batxillerat, i afegir un artístic.

Teresa: el carrer Sant Pelegrí amb Rocafort han quedat les voreres molt altes i molt estretes.

Enric: es un carrer estret i el tram s’ha decidit d’un sentit igual que el Bruch per mantenir els aparcaments. Els dels autobusos no haurien de passar per aquell tros.

Pere: es un critica quan es pensa un carrer en clau peatonal, sempre es critica que no passaran i quan es posa en practica no passa tant. I a llarg termini molts més carrers seran d’un sol sentit.

Teresa: equipaments de l’ajuntament a fora de l’edifici principal s’està fent.

Pere: si estem d’acord, però tenim un planta que encara no se’n fa ús.

Teresa: en pocs llocs tenen la Policia a l’entrada.

Enric: es veritat que ha d’estar separada, i en el no projecte s’independitza perquè no hagis d’entrar a l’ajuntament.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 28.12.2022 | 10:27