Resum Ple de Febrer de 2023

Dilluns, 20 de febrer de 2023 a les 00:00

Resum Ple de Febrer de 2023.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 16 de febrer de 2023, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusen Asistencia del Dani Sanchez, Pere Bitriu i Ángel Camcho. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Montserrat: l’hem tornat a passar ja que en la primera hi havia un petit error. A la pagina 15 havíem posat 20 anys i eren 30 anys. Esta esmenat. Del tema del campanar. 

Teresa: pagina 8 al final que respon l’Enric, falta una paraula no? 

Montserrat: si falta manifesta. 

Teresa: en algun lloc el meu cognom surt malament. 

Montserrat: ho reviso. 

Unanimitat. 

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Teresa: junta del 16 de gener, expedient 4 intervencions assistides amb gossos. 

Marisa: es dins el programa Activem-nos de la gent gran i es fan unes activitats amb un gos. 

Teresa: del 26 de gener, expedient 7 subvenció d’un programa escolta jove que s’han concedit 32.000€. Que es? 

Mariona: es una prova pilot de la DIBA, esta encarada a la salut mental dels joves post pandèmia. Passa per la contractació d’una persona especialitzada per fer aquest acompanyament i activitats amb joves. De moment es l’acceptació. 

Teresa: de la mateixa, l’expedient 14. Són els programes de la Fira? 

Enric: Si 

Teresa: en aquest cas entra dins la licitació? 

Enric: no, s’han demanat 3 pressupostos. 

Marisa: 2 de les que s’han demanat són les d’Artés. 

Teresa: de l’expedient 15, sobre el síndic de greuges. Es una queixa particular. Ens ho podreu explicar? 

Enric: es la que vam comentar a comissió, en donem conta ja que s’ha de donar resposta. Ja us informarem. 

Teresa: hi ha una renuncia a un pis dels de lloguer, hi ha dues renuncies. 

Montserrat: com que van fer la petició les dues persones han de renunciar les dues.  

Teresa: tornarà a sortir? 

Montserrat: si, era la intenció del regidor. 

Teresa: factures l’única que tenim, la publicació a diaris oficials hi ha molts anuncis de places. 

Enric: si, i més que en sortiran ja que totes les persones interines han de passat aquest procés d’estabilització. 

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS 

3.1. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

Aprovem factures del 2022 que s’imputen al 2023. Com que les anualitats són diferents cal fer el procediment. 

Unanimitat. 

3.2. APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DELIMITACIÓ URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I EDIFICACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS  

Enric: ja vam fer l’aprovació inicial fa uns mesos, i després de l’exposició fem la definitiva. 

Unanimitat. 

3.3. APROVACIÓ MANIFEST PROJECTE TRANSFORMATIU “EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS” I EL PROTOCOL GENERAL DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS DELS EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS 

Eli: es un projecte per treballar des d’un àmbit de transformació dels espais i equipaments en un àmbit educatiu a través d’una ajuda de DIBA. 

Teresa: segons la relació adjunta ja ens som membres, que aprovem? 

Eli: ens adherim el protocol que ens passen. 

Unanimitat. 

3.4. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - FEBRER 2023 

3.5. PROPOSTA EQUIPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI I AGRUPACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC 

Aquests dos punts queden aplaçat al pròxim ple, ja que a la mesa general de negociació algunes coses han canviat. No ho votarem per poder-ho explicar bé i ja que faltaven informes. 

Votem aplaçar-los: 

Unanimitat l’aplaçament dels dos punts. 

3.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DE DELEGACIÓ DE L’OBRA CONTINGUDA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL DIPÒSIT DE LA PALOMA II, CANONADA GENERAL I CONNEXIONS AMB LA XARXA D’AIGUA EN ALTA BAGES LLOBREGAT PER A L’ABASTAMENT D’ARTÉS 

Enric: vam aprovar el conveni fa un any, hi ha hagut una revisió de preus i la nostra part ha augmentat considerablement. Ens tocaran 256000 euros del 950000euros totals.  

Unanimitat. 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

4.1. MOCIÓ PER DEMANAR LA GARANTIA DEL DRET A VOT, ACTIU I PASSIU, DE TOTA LA CIUTADANIA 

Votem inclusió 

9 afirmatius i 1 en contra. 

La Nabila llegeix la moció, es per donar el dret a vot a qualsevol ciutadà. Llegeix la moció sencera. 

Juan Jose: nosaltres creiem que tota la ciutadania ja te el dret a vot garantit i confon ciutadania amb nacionalitat. No coneixem cap lloc on només demanin el padró per votar. Aquesta decisió depèn de l’estat i no dels ajuntament. Votarem en contra. 

Teresa: Nosaltres aquesta moció no estem en condicions de si o no, ja que es llegeix per unes lleis superior. No veiem bé alguns punts com el que diu que les persones que viuen els nostres pobles i treballen.  

Nabila: no es només per aquests es una referencia en que treballen i també impulsen l’economia i als seus impostos. 

Teresa: no veiem que estigui ben redactat i pot crear confusions. Estem d’acord en l'essència i el que vol dir però no veiem el document ben redactat i tampoc el vincular amb la residencia del padró. Votarem que no. 

7 afirmatius i 3 en contra 

4.2. MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN PER LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS AMB EL CONSELL DE LA REPÚBLICA 

Votació d’inclusió 

9 a favor i 1 en contra 

L’Eli fa un argumentari per l’aprovació. Hem de seguir treballant per la llibertat i sobirania del país. I una manera de defensar el llegat de les persones que van votar el dia 1 d’octubre. Si s’aprova la moció es treballarà en el conveni. 

Juan Jose: llegeix un fragment del Senyor del Anells, per dir que la moció es una fantasia. 

Teresa: nosaltres estem d’acord en l’assoliment de la independència. Però no entenem com fins després de 4 anys encara no s’havia fet això. En alguna reunió del Consell em sembla recordar que l’Ajuntament no si volia sumar. Sembla una qüestió política. Hi estem d’acord però ens abstindrem. 

Eli: es un treball fet conjunt amb el Consell per saber quines eren les limitacions jurídiques i que ells ens han aportat. No ha pogut se i ara tenim l’oportunitat de fer aquest conveni. 

Enric: no acabo d’entendre si esteu d’acord perquè us absteniu, seguim se’n dels primers pobles i les mocions les pot presentar qualsevol grup i l’hauríeu pogut presentar qualsevol moment. 

Teresa: no sabrem si s’hagués fet però si que va arribar que no es volia. 

Enric: si haguéssiu volgut presentar hauríeu volgut i en tot cas al final hi hem fet nosaltres. Poder tard per falta de temps. 

Montserrat: com a secretaria em veig amb l’obligació d’advertir que sempre em d’actuar d’acord amb la legislació vigent. 

7 afirmatius, 1 en contra i 2 abstencions. 

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

Juan Jose: com vaig comentar vaig demanar per la junta local de seguretat i volia saber si s’ha fet alguna aquest mandat. 

Enric: es va parlar quan va passar lo del polígon però no s’ha engegat. 

Juan Jose: com vas dir no són obligatòries però si necessàries ja que hi ha hagut actes com per plantejar-les. En les juntes hi ha d’haver cossos de seguretat, l’alcalde i altres vinculats a la seguretat. La meva pregunta es si es planteja en un futur pròxim una reunió. 

Enric: no ho teníem plantejat, però com que ens reunim setmanalment amb la policia també els hi comentaré. 

Juan Jose: volia demanar l’informe policial del 2021 i si esta fet el del 2022. Es una memòria que crec que envia la generalitat. 

Teresa: com vam dir en el passat ple, el servei de correus no funciona correctament. S’ha fet alguna cosa? 

Enric: no n’hem fet cap, ja vam fer una reunió fa temps i vam dir que faríem una carta que no hem fet encara. 

Teresa: el carrer Arquitecte Guadí esta acabat? 

Enric: no, falta les connexions d’Endesa, i algunes coses que es van fer malament com l’asfaltatge que poder s'haurà de repetir. 

Teresa: i la senyalització? 

Enric: falta la vertical i la pintada s’ha posposat al nou asfaltatge. 

Teresa: hi ha una empresa de residus al polígon que ho te tot molt tirat? 

Enric: si, els serveis tècnics hi estan a sobre i controlen que tot es vagi fent correctament, i també, des d’algun organismes superiors d’activitats. 

Teresa: portàvem preparats els dos punts que s’han suspès, i ens agradaria que si es fa alguna reunió de personal també ens agradaria participar i aportar les nostres idees. 

Enric: la mesa es un òrgan col·legit hi ha la representació que toca, si es vol fer una reunió apart si que es pot fer. 

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 20.02.2023 | 19:13