Resum Ple de Gener 2022

Dilluns, 14 de febrer de 2022 a les 00:05

Resum del Ple Ordinari celebrat el dia 27 de gener de 2022.

L'Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 27 de gener de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

 1. RATIFICACIÓ DECRET MODIFICACIÓ DATA PLE ORDINARI GENER

  Havia de ser el dia 20, el fem avui per qüestions pràctiques de les vacances.

  Unanimitat

 2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

  Actes de novembre i desembre de 2021.

  Unanimitat

 3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

  Teresa: acta 24 de novembre expedient 11, conveni amb l’AEPA, es dona cada any?

  Xavier: si es va firmar fa uns quants anys i es dona igual que a l’UBA.

  Teresa: comptadors alta de la SAREB, es dels pisos del diagonal?

  Angel: si

  Teresa: servei prevenció ambulància del 2000 viratges ho paga l’ajuntament?

  Eli: si nosaltres aportem l’ambulància a l’acta.

 4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

  4.1. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2022 I PLANTILLA PERSONAL

  Podreu trobar el resum del pressupost en una noticia apart.

  Juan Jose: el pressupost el veiem correcta i els dubtes ens els ha explicat i aclarit la interventora. Alguns anys em fet menció de l’EMMA, però volem agrair a la regidora la plataforma que ens ha obert ara per participar. Amb el pagament a l’AMI no podem votar a favor.

  Teresa: veiem un pressupost coherent, ja que veiem que no es un ajuntament endeutat. Però veiem el capítol 1 completament disparat, però queda camuflat per les subvencions. Cap representa un 45% i el 2021 era un 50% però es per les transferències i les inversions reals. Si contem des del 2020 s’ha incrementat un 13% i des del 2019 un 20%. I els ingressos són els mateixos. El personal de l’EMMA representa un 18%. No podem votar a favor ja que creiem que s’està disparant.

  Enric: respecta al capítol 1, l’any passat vam augmentar la plantilla, però tots els d’aquest any són programes de 2-3 anys. No seran despeses estructurals en aquest pressupost. Són necessitats puntuals. Com ajuntament ens demanen que fem moltes coses, i al final s’ha de buscar equilibri entre intern i externalització.

  Teresa: comparativa amb poblacions dels mateixos habitants i sol representar un 38%.

  Enric: et donem la raó però els percentatges són enganyosos, ja que el total sol se diferent. Al final hauríem de mirar el numero de personal pot se que en tinguin més. Una cosa que et donem la raó es que poder hi ha una manca d’ingressos.

  Teresa: veiem que alguns han baixat, com actes d’igualtat. Ho diem perquè poder no cal que incrementem més les despeses de personal.

  Eli: respecta partides algunes partides que han baixat, també hem hagut de reajustar tot per poder quadrar i moltes coses tenim la previsió de poder-les subvencionar amb XARXA i poder hi hauran Modificacions de Crèdit. Sobre el personal es un tema complicat ja que escoltant el poble et diran que falten coses i l’única manera de fer-ho es amb més personal. Hi ha moltes regidories sense tècnic i segurament serien necessaris, i això passa per augmentar en capítol 1.

  Ramon: a vegades no depèn només de les persones si no de la productivitat.

  Eli: buscar la productivitat d’uns tècnics que treballem a diari i fan molt més del que els tocaria.

  9 a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

  4.2. APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS EMPLEATS PÚBLICS 2022

  Increment del 2%

  Unanimitat

  4.3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: POLICIA LOCAL

  Canvia a 37’5 hores, fent un anàlisi creiem que es l’òptim, ja ho tenien fa uns anys i se’ls va augmentar. S’elimina el complement de prolongació de jornada i s’afegeix el d’incompatibilitat (que l’han de tenir) i un complement per tasques administratives que el cobraran els que les facin.

  S’ha aprovat amb la mesa dels treballadors.

  Juan Jose: seguim apostant per la policia, tant amb personal com amb medis. També volem agrair per arribar a l’acord enter les dues parts.

  Teresa: no dubtem de la mesa ni del personal però creiem que això ens va semblar que era una cosa que venia molt de treballadors i que no estava gaire seguit per equip de govern. Nosaltres ens abstindrem.

  Enric: tot el que passa s’ha parlat amb equip de govern. Una cosa es que jo vagi a la negociació com a cap de RRHH, però sempre ho passem per equip de govern. La resta de regidors estan assabentats i validat.

  11 a favor i 2 abstencions.

  4.4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD CONDICIONS DE TREBALL FUNCIONARIS: POLICIA LOCAL

  Canvien un punt del conveni del 2007, que limitava les hores extres a 80, no perquè hagin de passar sinó perquè el seu cas es un servei essencial i en casos com el confinament hi ha hagut més hores. És per no incomplir el conveni si hi hagués una necessitat.

  11 a favor i 2 abstencions

  4.5. APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI HABITATGE

  Es la renovació anual del conveni que tenim a l’agencia d’habitatge de Catalunya. Ara el tenim amb Navàs, que van fer-ho la setmana passada i ara ho fem nosaltres.

  Unanimitat.

  4.6. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE MILLORA PAVIMENT CARRER ROCAFORT

  Ja vam fer l’aprovació inicial al ple de desembre, i ha estat 30 dies exposat sense al·legacions.

  Es la millora d’un tram de vorera poc accessible a través del Pla General d’Inversions.

  Unanimitat.

 5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

  5.1. MOCIÓ DE SUPORT PER INSTAR LA SUSPENSIÓ DE L’IMPOST DE CO2

  Moció presentada per Ciutadans.

  El Juan Jose llegeix la moció.

  Pere: ens abstindrem, ja que hem buscat vincles però hi ha un salt que no podem arreglar. Però creiem que això ve derivat del sistema capitalista. Venim del socialisme i creiem ens els impostos progressius. Sabem que mai es un bon moment per apujar taxes. Creieu que es un impost mal dissenyat i estem d’acord, ja que es un impost al cotxe i no al Carboni com hauria de se. No estem en desacord a les mesures de conscienciació però estem en un moment d’emergència climàtica i calen mesures més incisives.

  Enric: votarem en contra. Es un impost verd per la fiscalitat que promou Europa i va lligada amb l’Agenda 2030. Aquesta taxa ha de permetre reduir la CO2 dels vehicles i per la salut de la gent. Creant aquest impost te sentit davant l’emergència, i la recaptació anirà al Fons Climàtics i al Fons Medi Ambiental. Varis països europeus ja l’estan aplicant.

  2 a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

 6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  No en tenim

 7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

  Juan Jose: sobre el contenidor que ja vaig demanar, ja l’han tret. Que ha passat?

  Pere: era de les obres de soterrar la línia i se’l van deixar. En tenien 2 i un el van treure i l’altre estava més amunt i se’l van deixar.

  Teresa: el tema COVID, es prenen mesures especials?

  Enric: hi ha molts casos i contactes directes, hem arribat als pics més elevats però com es diu amb casos més lleus.

  Eli: portem 15 dies que es una cursa d’obstacles, els centres educatius van fent com poden (amb mesures diferents a primària i secundaria), també tenim que els educadors l’agafen i ens afecta als nostres centres. Esta una mica desbordada però amb menys casos greus que abans. Divendres entren noves mesures i ja veurem que avança.

  Teresa: els forats de la carretera que va a Cabrianes, hi van posar uns pagats. I ara tornen a estar pitjor.

  Enric: hem parlat amb el delgat territorial i ha dit que esta previst que ho asfaltin abans de l’estiu.

  Ramon: poder caldria fer algun altre pegat per seguretat.

  Enric: si, ja els direm que intentin fer un pagat més ben fet.

  Teresa: el tema dels guals. Tornem a engegar.

  Roc: si ara ho podem repescar i per els ingressos de pressupost no es problema.

  Podeu recuperar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=MG8tIeTfv3g

Darrera actualització: 15.02.2022 | 16:42