Resum Ple de Gener de 2023

Dilluns, 20 de febrer de 2023 a les 00:00

Resum Ple de Gener de 2023.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 26 de gener de 2023, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusa assistència Dani Sanchez

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: Junta del dia 22 una cosa que posa ECOPractica, que es?

Enric: es mobiliari del Kanal, els puffs.

Teresa: estudi geotècnia del murs entre els carrers, i falten els carrers?

Enric: es entre el carrer Callarís i Carretera de Sallent.

Teresa: projecte urbanització carrer Pirineu, es d’un particular?

Enric: si es va donar fa més d’un any.

Teresa: amb els increments de plantilla això ja estarà. I un en concepte de direcció d’obres no es veu com acaben.

Enric: l’han fet els mateixos que van fer els projectes.

Teresa: del 29/12 posa un nom de persona i no posa més.

Enric: ho mirem, i et diem. Poder es la reparació de la grua del camió.

Teresa: d’aquest mateix full que posa Centinela Antifraude.

Montserrat: es un programa informàtic per el tema dels Fons Europeus antifrau.

Teresa: un concepte Arran de Terra?

Marisa: és l’empresa que porta el tema de la XASACC.

Teresa: full 34, estudi del clima laboral, podem saber que s’ha fet.

Enric: si a l’àrea d’oficines, ha fet entrevistes amb el personal, unes dinàmiques i un retorn. Falta una meitat encara.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Aprovació Pressupost 2023 i Plantilla del personal de l’Ajuntament 2023.

Adjuntem power point de resum de les modificacions del pressupost.

9 a favor i 3 en contra

3.2. Aprovació increment retribucions 2023 del Personal de l’Ajuntament d’Artés

Teresa: estem d’acord perquè és el que marca la llei.

Unanimitat

3.3. Modificació Ordenança Fiscal Plusvàlues

L’estat ens passa el coeficients que hem d’aplicar en la nostra taxa.

Unanimitat

3.4. Adquisició per preinscripció adquisitiva Campanar Vell

Montserrat: l'apropiació d’un bé immoble per un ús continuat superior a 20 anys. Amb els antecedents que tenim queda aprovada aquest ús. I el segon apartat seria deixar-lo com a domini públic i tercer incorporable en els béns de l’ajuntament.

Unanimitat

3.5. Aprovació adhesió acord amb Associació de Municipis catalans per a la recollida porta a porta subministrament de bosses i fundes compostables i cubells, bujols i contenidors. Lots 1, 2 i 3.

Pere: es la nova licitació que han fet, i ho hem de passar com a conveni. Abans era un sol lot i ara els han separat ja que així una part surt més econòmic.

Unanimitat

3.6. Aprovació Pla d’Autoprotecció Pavelló Municipal d’Artés

Eli: estem obligats a tenir el pla ja que podem tenir aforaments de més de 1000 persones. Són les mesures d’emergències i riscos que poden tenir les activitats. Es va fer una rectificació del pla que hi havia i s’ha complementat amb les noves activitats.

Juan Jose: els tècnics són nostres o ens han ajudat?

Eli: els nostres però amb ajuda de la Diputació de Barcelona.

Unanimitat.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Aprovació conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal – Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’igualtat 2022-2025.

Marisa: es el conveni que signem fins el 2025. Les diferencies es que ens aporten més, i nosaltres també però també hi ha augments dels serveis, com advocats, psicòlegs i es consoliden ratios. Inclou serveis socials bàsics, també el Juga Bages que es una ludoteca, atenció domiciliària i polítiques en l'àmbit de la dona i igualtat. S’incorporen dos nous coordinadors al CCB i un servei d’acompanyament a les famílies i un servei per la gent sense llar o en risc de perdre-la.

Teresa: esperem que tot el que diu el conveni es porti a terme, perquè en la millora i estem a favor i necessàries.

Unanimitat

4.2. Aprovació conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal: Conveni sobre organització i finançament contracte programa en matèria de joventut 2022-2025.

Mariona: des de la Generalitat han entomat aquest conveni amb tots els municipis amb pla local de joventut. Aporten una partida segons habitants, i anirà augmentant durant els anys. Ja vam entregar un projecte.

Teresa: tots aquests documents són tots unes declaracions d’intencions i estem d’acord en desplegar polítiques per el jovent.

Unanimitat

4.3. Aprovació Pla Local d’Acció Comunitària per a la inclusió social 2022-2026.

Marisa: es un pla amb totes les línies estratègiques de millores al municipi fins el 2026.

Teresa: pensem que és una bona eina i necessària. Les persones que han de formar part seran del consell comarcal?

Marisa: si, però també les nostres tècniques hi ha participat.

Unanimitat

4.4. Aprovació conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, suport i prestació de diversos serveis de l’Àrea d’Atenció social especialitzada vinculats a la inclusió social, l’acollida i l’envelliment, per als anys 2023 al 2025.

Marisa: es un altre conveni amb el CCB, es el serveis d’immigració i primera acollida, però també el servei a l’envelliment.

Juan Jose: estem a favor d’aquestes polítiques.

Unanimitat.

5. MOCIONS

No

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: no se si va se al setembre o el juliol que es va parlar del semàfor dels pisos de la caixa. Es va parlar d’un pas elevat? O al carrer del costat.

Enric: no ho hem demanat, vam fer una petició abans i no hem parlat.

Juan Jose: també algun comerciant diu que per el Carrer Barquera passen cotxes molt ràpid.

Enric: no ho hem mirat, havíem pensat de elevar el nivell a l’entrada. Ho revisarem.

Teresa: el servei de Correus no funciona, hi ha creat greus problemes ja que alguns eren importants. Demanem que es faci alguna gestió.

Enric: fa poder un any ja vam tenir problema i ja vam presentar queixes. Va quedar una mica parat però si segueix sense funcionar podem fer alguna pressió per escrit.

Teresa: les obres de millora de la carretera Artés-Calders, es farà?

Enric: està pressupostat, ens van dir que tenien licitacions prèvies però que estava prevista. Ho vaig demanar abans de festes, però ho tornarem a demanar.

Darrera actualització: 28.02.2023 | 09:15