Resum Ple de Maig de 2022

Diumenge, 22 de maig de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Maig de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 19 de maig de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Disculpen assistència la Marisa, la Teresa i el Dani

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Tenim la del Ple d’abril i la del ple extraordinari.

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Hi ha 3 juntes.

Cap comentari

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XMB), DE LA BIBLIOTECA D’ARTÉS (EXP. 859/2022)

Eli: es un conveni per regular les funcions de la DIBA i l’Ajuntament sobre la biblioteca. La Diputació posa el personal de direcció i nosaltres fem la gestió i personal no de direcció.

Unanimitat

3.2. PROPOSTA MC 2/2022 SUPLÈMENT DE CRÈDIT (EXP. 865/2022)

S’explica els canvis que es fan, incorporacions de romanent per dur a terme varies accions de millora tant en el camp de futbol com en altres espais del municipi. Així com l’adquisició d’un nou camió per la Brigada.

Ramon: sobre les ajudes al lloguer?

Angel: son ajudes al lloguer, com que l’any passat hi va haver problemes d’una ajuda del 2021 i es va agafar dels diners del 2022. S’augmenta per deixar-la en 8000€ per quan es tornin a subvencionar.

Vane: com que va entrar en 2022 no es va poder fer reserva de crèdit del 2021 i s’ha pagat des de la partida del 2022.

Ramon: instal·lacions cultura?

Enric: es per la caldera que tenim una subvenció.

Juan José: les transferències del Consell Comarca?

Enric: es per unes ajudes de formació, passem les ajudes al Consell tots el municipis perquè les gestioni de manera comuna.

Unanimitat.

3.3. DONAR COMPTE INFORMES OBLIGACIONS TRIMESTRALS PRIMER TRIMESTRE 2022, PMP I MOROSITAT. (EXP. 677/2022, 678/2022 I 850/2022)

Complim estabilitat i paguem en 6,53 dies, endarrerit ja que fins que no es fa el tancament del pressupost no es poden fer.

3.4. PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI 2022 ADF (EXP. 857/2022)

Enric: l’any passat vam aprovar el conveni amb els altres municipis, era de 4 anys prorrogable any a any. El prorroguem igual que l’any passat.

Unanimitat.

3.5. PROPOSTA MODIFICACIÓ LLOC DE TREBALL CAPORAL

Enric: en aquest cas modifiquem la jornada que esta a 40 hores amb un complement, trèiem aquest complement i tornen a 37,5 hores i afegim el d’incompatibilitat ja que no poden tenir una altra tasca fora. Es el mateix que es va fer amb els agents.

Unanimitat.

3.6. PROPOSTA NOVA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES PLANEJAMENT C/ SANT LLIBORI, NÚM. 34

Pere: ja va passar per ple, i degut a un petit error s’ha d’ampliar la exposició publica. Es el de l’àmbit de la residencia.

Montserrat: no varia res, ampliem un mes més perquè ho va demanar urbanisme, i fem això per desencallar la qüestió.

Unanimitat.

3.7. PROPOSTA DESIGNACIÓ REPRESENTANT BAGES TURISME

Enric: es 2019 es va delegar al Xavi, ara li trèiem la representació i l’assumirà l’Enric per temes de logística. No comporta cap retribució, es representació.

Unanimitat.

3.8. PROPOSTA MODIFICACIÓ PLANTILLA AJUNTAMENT

Es proposa crear 3 places de funcionaria, tècnica mitja ocupació, inserció econòmica i cultura/joventut. No es crea nova, simplement les convertim de laboral a funcionari quan s’estabilitzin.

Unanimitat

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. PROPOSTA CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS PROMOCIÓ MUSICAL (EXP. 743/2022)

Eli: es regulen els ajuts en la promoció musical, per rebre l’ajut cal se menor de 18 anys i esta empadronat a Artés. L’import es un 10% de la taxa mensual.

Unanimitat.

4.2. PROPOSTA CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS ACTIVITATS ENTITATS

Eli: son les subvencions per les entitats del municipi. Tenim 4 línies, cultural (23.000€), esports (doble convocatòria federades (10.000€) i no federades (6.000€), Educació (6800€) i solidaritat (3000). Trèiem perquè puguin fer les sol·licituds de subvenció.

Ramon: es va parlar d’incloure una puntuació per l’esport femení?

Eli: si en les d’aquest any ja va quedar inclòs.

Unanimitat

4.3. PROPOSTA APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA EDUCATIVA, EXTRAESCOLARS, CASALS I SORTIDES ESCOLARS CURS 22/23

Eli: són les beques en l’àmbit educatiu, poden accedir qualsevol infant entre P3 i 4 d’ESO empadronat a Artés. Són 4 línies: llibres de text i material didàctic i digital, extraescolar (només en poden sol·licitar per una), casals municipals (només la poden sol·licitar per 1 dels 3 casals que es fan durant l’any i es subvencionen només els casals municipals) i sortides extraescolars dels centres.

Ramon: la bonificació per els altres també es el 95%?

Eli: si per totes les línies.

Ramon: si no es paga el 5% que passa?

Eli: es fa un seguiment des de serveis socials i s’intenta que es faci el pagament. S’intenta seguir sobretot en les extraescolar que les fan tercers i llavors es fa requeriments.

Unanimitat

4.5. PROPOSTA APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2022 SUBVENCIONS HABITATGE JOVE (EXP. 831/2022)

Angel: es la línia de cada any per la subvenció de lloguer dels joves d’Artés. Es subvenciona una part perquè puguin accedir a un lloguer i mantenir-lo. Es igual, amb 2 modificacions. Abans es pagava de setembre a setembre, per evitar passar d’any a any es farà de Gener a desembre del mateix any, s’ha posat una clàusula que si tens el bo jove del Govern Espanyol no puguis accedir.

Montserrat: es va dir que hi havia hagut poca participació i que es fes una difusió més amplia per que hi hagués més participació.

Angel: es va fer la mateixa i l’any abans hi va haver més, igualment intentarem millorar.

Juan José: vaig demanar quan començava per poder fer més difusió des de la meva part.

Angel: es un mes d’exposició i les peticions a partir de juliol. Fins a 35 anys.

Ramon: en varies coses i sobretot ajuts, ha sortit varis cops que no arriba, a vegades els col·lectius afectats poder no estan pendents. Poder caldria buscar una manera de fer més incisió.

Angel: ho recollim i buscarem una manera.

Ramon: poder caldria una personalització.

Enric: poder el col·lectiu de 20-25 anys es te poc controlat per estudis i perquè ja no van al Kanal.

Angel: també dir que amb la pujada del cost de lloguer també fa més difícil que el puguin assolir.

Ramon: estan en marxar els pisos de la SAREB?

Angel: s’està acabant de posar apunt.

Unanimitat.

4.6. PROPOSTA APROVACIÓ ADHESIÓ PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS A MANRESA I EL BAGES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (EXP. 866/2022)

Nabila: es un protocol que va lligat amb els altres que ja tenim vigents i ens adherim per continuar la línia i ja que creiem que es d’interès.

Juan José: estic a favor, voldria saber en que ens pot repercutir al municipi?

Nabila: seguim els passos que hi ha al conveni en conscienciació i plans d’actuació.

Enric: podem fer ús de materials i dels protocols.

Nabila: en les festes vam tenir gent treballant en protocol de nit i material.

Ramon: aquí si que des del Kanal en les festes i buscar voluntaris.

Enric: si ja es fa anys que si va treballant i per carnestoltes vam tenir el Punt Lila.

Eli: en qualsevol festa es planteja aquesta prevenció contra violències masclistes, aquest protocol es de tota la Catalunya central, i també hem de recordar la part educativa molt important en els centres i com s’aborda des de la primera infància.

Enric: demà al mati a la plana de l’Om fan la presentació.

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

No n’hi ha.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Es la proposta d’estudi del carrer rocafort.

Inclusió: Unanimitat.

Pere: ja ho vam passar inicialment, l’estudi de detall es com l’últim estudi urbanístic de l’Ajuntament. Es necessària perquè les normes subsidiàries són de fa un temps. Es un estudi sobre un volum. Ha passat 20 dies d’exposició i es va parlar amb les comunitats de propietaris.

1 abstenció i 9 a favor.

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan José: només volia demanar per el pis de SAREB.

Enric: en un dels pisos si que tenim una parella que van desnonar, que s’està acabant de formalitzar el contracte.

Angel: un cop fet aquest es trauran els altres 3 i un que quedarà per emergències habitacions.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 23.05.2022 | 18:24