Resum Ple de Març de 2022

Dimecres, 4 de maig de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Març de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 16 de març de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Montserrat: l’acta passarà el proper ple

Teresa: acta 4 expedient 12 del 24 de febrer, estudi detall del carrer Rocafort. Que es?

Pere: unes cases estan a un volum inferior, i es un estudi per ampliar el volum fins on permeti la normativa.

Teresa: acta 5 del 3 de març, expedient 5. Posa contracte per raons d’eficiència i eficàcia.

Enric: són contracte que lo idea seria que estiguessin licitats, i no ho estan. Són compres que es fan directament al poble. Però s’haurien de fer uns plecs i que poder anirien a fora.

Teresa: expedient numero 6, de les tines del museu que posa a urgència?

Enric: el projecte es menor de 150.000€, es passa per junta ja que no ha de passar per ple. Com que va lligat a una subvenció el que fem es reduir els temps d’exposició per poder complir els tràmits de la subvenció.

Montserrat: es fa l’exposició al públic més curta, 15 dies per poder complir.

Teresa: expedient 10, d’ajuts a jovent. Entenem que les persones ja han portat la documentació que faltava. Ja que no ens hem tornat a reunir.

Angel: si ja esta presentada, i es van reclamar els passos als que faltava i ja esta tot fet.

Teresa: expedient numero 15, que es un conveni amb el Celler Cooperatiu. Ens ho podeu explicar?

Enric: regularitzem el pas que ja s’utilitza. Ens cedeixen perquè puguem posar senyals i fer-ne ús. A canvi senyalitzem i marquem l’espai.

Teresa: de factures, del 16/02, que posar taller de rap avançat. Si es avançat s’ha fet un abans? I quants alumnes hi ha.

Eli: es va fer per el Juliol Jove, amb 10/15 persones. Amb un rap sobre les violències sexistes, s’ha d’acabar perquè va quedar aturat per el COVID.

Mariona: es diu avançat perquè aquest era més llarg.

2. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

2.1.Aprovació avanç Modificació Puntual Normes Subsidiàries de Planejament, “Canvi Clau 11 interès agrícola a Clau TS Sistema de Serveis Técnics”. Exp. 1483/2021

Van sol·licitar un canvi d’usos per una activitat que ja estan dut a terme. Es correcta per tota la nau menys per una parcel·la. Han presentat tota la documentació i ara ja està tot correcta.

Juan Jose: tenim informe positiu?

Enric: Si

Juan Jose: estem d’acord en l’ampliació però es bastant gran i no sabem afectacions com per poder a decidir el vot. Depèn d’un organisme superior i ens abstenim

11 afirmatiu i 1 abstenció.

2.2. Donació compte informe 21/2021, relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2019. Exp. 627/2021.

Es l’informe anual de la sindicatura per validar les institucions que tramiten correctament l’expedient.

2.3.Aprovació compte de gestió recaptatòria. Exp. 347/2022.

Aprovem els saldos pendents de cobrar. Ho Gestiona la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme. Són lleugerament inferiors al 2020.

Teresa: això de pendent de cobrament amb data 31 de desembres es acumulatiu?

Vane: Si

Teresa: i que es fa?

Vane: es van fer accions que depenen de l’import del deute.

Unanimitat

2.4.Donar compte Marc pressupostari mig termini 2023-2025. Exp. 391/2022.

Es una previsió de liquidació del pressupost a 3 anys vista. S’ha fet amb petits augments per la millora de la situació econòmica.

2.5.APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU). Exp. 1578/2021.

Apliquem els màxims ja que es preveuen una disminució del 25-30% respecte al que es cobrava fins abans de la sentencia.

Unanimitat

2.6.Donar compte obligacions trimestrals quart trimestre 2021, PMP i morositat. Exp. 583/21, 584/21 i 699/21

Complim l’estabilitat, el finançament i els terminis de pagament.

 3.MOCIONS NO RESOLUTIVES

No en tenim

 4.ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Modificació data del ple d’abril

Inclusió unanimitat.

Enric: com que hi setmana santa i fira, proposem fer el ple el dimecres 27 i la comissió el dia 20. Per no coincidir amb un acta de Fira.

Juan Jose: es el que vam parlar?

Enric: Si el que vam parlar a la mateixa hora.

Unanimitat.

5. PRECS , PREGUNTES I INTERPELACIONS

Teresa: la primera es tenir en compte que es farà el carnestoltes, i que els llocs que s’ha fet el COVID ha pujat. Volíem saber si tenim alguna mesura especial?

Eli: són les que obliga el PROCICAT, ús de mascareta a exteriors si hi ha aglomeracions i en interiors també.

Teresa: voldria insistir en dos temes, els GUALS i la Escola de Música. Es van fer comissions i no s’ha fet res. Hi ha llocs que no es paguen guals i es un greuge per els que si. I escola de música no poden se aquestes depeses per evitar que siguin deficitàries. Demanem que es tornin a engegar.

Eli: respecte EMMA, s’han fet dues reunions i se’n farà una propera. Ara hi ha molta feina a l’Emma i ho tronem a fer.

Roc: tota la raó intentem tornar-ho engegar.

Teresa: els programes de FIRA, va arribar una carta queixant-se que no es feien treballar la gent d’aquí, ens han fet arribar que les persones de la carta no se’ls va avisar. Mínim intentar que la gent d’Artés sàpiga les coses.

Enric: no se’ls va demanar, ho va fer a nivell tècnic. A nivell polític no es va fer res, segurament s’hagués demanat amb les empreses d’Artés, tot i que en alguna es va demanar. I ja s’ha comentat a promoció econòmica.

Teresa: la carretera cap a l’eix, es va fer alguna cosa?

Enric: en l’últim ple ja vam dir que ens van dir que ho farien abans de l’estiu.

Teresa: estem contents que la plaça de l’església ja s’acabin perquè s’ha fet molt llarg.

Enric: ja esta pràcticament acabat, només falta fer uns tractament a la part del Carrer del Carme. S’ha fet més llarg perquè s’ha fet amb recursos propis per reduir el cost. Contents que s’acabin també.

Darrera actualització: 04.05.2022 | 20:09