Resum Ple de Novembre de 2022

Dijous, 17 de novembre de 2022

Resum Ple de Novembre de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 17 de novembre de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusa assistència Dani Sanchez

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Montserrat: es va demanar sobre aplicació del ROM respecte intervencions del públic durant el Ple. L’article del ROM no diu que s’hagi de posar el que diu el públic, només regidors. I també diu que les mocions es poden llegir per els participants i que les intervencions del públic són al final de la sessió.

Unanimitat.

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: del 13 d’octubre expedient 10, que es?

Enric: despesa contracte menor subministrament de llumeneres LED. Es la compra de llums LED d’enllumenat públic. Es menor ja que es a través de compra agregada.

Teresa: Expedient 17?

Enric: pla viabilitat de l’obrador amb Navàs.

Pere: es una de les despeses pactades entre ajuntaments, i s’ha executat aquest any

Teresa: primer es va fer el projecte i ara el pla de viabilitat?

Pere: es la gestió.

Teresa: del 20 d’octubre de l’expedient 8

Enric: es l’inici de contractació de la primera fase de la zona escola bressol, es l’adjudicació.

Teresa: expedient 21, que posa modificació de contracte?

Enric: quan comences una obra et trobés un imprevist, aquí va se molta pedra sota al carrer que es va haver de picar, les obres grans j a ho preveuen.

Teresa: del 3 novembre l’expedient 17, contracte lloguer amb finalitat social? Posa que hi ha informes desfavorables de secretaria i intervenció.

Vanesa: es el conveni de SAREB, ja que ens obliga a pagar despeses dels pisos sense saber quan seran i poder preveure pressupost. Al no poder quantificar es desfavorable.

Teresa: de la junta 13/10 full 13 línia 3, disseny gràfic de promoció econòmica?

Enric: es el nou logotip de la verema.

Teresa: 3/11 full 22, trasllat al museu?

Angel: ens van donar un quadre la família Berenguer i era el transport cap aquí.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Modificació de crèdit 08/22

Expliquem, sobretot millores vista Pirineu.

Unanimitat

3.2. Donar compte economicofinancera 3r trimestre 2022

3.3. Donar compte informe morositat 3r trimestre 2022

3.4. Donar compte informe PMP 3r trimestre 2022

Expliquem els 3 punts junts.

Són les informacions del 3r trimestre. Complim i paguem amb 4,74 dies.

3.5. Proposta aprovació conveni XaSSAC: Avançant en el dret a l’alimentació amb polítiques públiques agroecològiques territorials

Pere: es un conveni de les actuacions compartides amb Manresa i Navàs. Fins ara ho fèiem cada un pel seu compte, però serveis tècnics van comentar que millor tenir un conveni. La intenció es fer-lo més a principi d’any.

Teresa: veiem molt interessant, però molta teoria i no sabem si seran molt difícils de complir. Però cal fer un bon seguiment perquè tot es porti a terme.

Pere: les activitats ja s’anaven fent i ara hem arreglat les relacions entre ajuntaments.

Marisa: hi ha actuacions que ja es porta 5 anys anar-los fent, l’obrador era part d’aquest treball.

Unanimitat.

3.6. Proposta aprovació plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals

Montserrat: es va explicar en comissió, es un document tècnic per aconseguir una prevenció d’incendis forestals. Cal exposició abans d’aprovació definitiva.

Teresa: Això es només de les cases de camp, els nuclis de població no surten del tot.

Montserrat: el document tècnic es més extens i amb més explicació.

Pere: es una informació a la propietat de quin es el perímetre que ha d’estar net.

11 a favor i 1 abstenció

3.7. Aprovació modificació data de celebració del pròxim Ple

Per els temes de festius, es passa el Ple al 22 de desembre i la comissió el dia 15.

Unanimitat.

3.8. Proposta aprovació increment addicional 1,5% retribucions 2022

Enric: es acordar l’augment addicional de l’1,5% com preveu el Reial Decret. Es un augment de forma retroactiva 2022, es podia fer fins l’any que ve però es decideix fer ara.

Teresa: entenc que ara es pagarà l’increment al novembre? I després la resta?

Vanesa: en principi ho pagarem ara novembre amb 1,5 més i al desembre tot el pendent.

Unanimitat.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Manifest del dia internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

La Nabila i la Mariona llegeixen el manifest.

Unanimitat

5. MOCIONS

No en tenim

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Juan Jose: hi ha problemes de circulació a causa de les obres de Rocafort i Arquitecte Gaudí. Tenim alguna previsió de finalització?

Enric: Rocafort tenen fins el dia 30 de desembre, però van una mica avançats. I Arquitecte Gaudí falta vorera i asfaltar però també aquest any.

Juan Jose: es podria fer alguna revisió de senyals. Ja que hi ha algunes que són molt confuses.

Enric: si ho podem mirar, amb la policia amb la mateixa ronda estigui al cas i detecti aquestes coses.

Teresa: també ens comenten que tenim el poble ple de senyals i que no queden clares. Que la primera rotonda esta tallada hi ha poca llum i no es veuen. Poder caldria un indicador abans. Un altre punt conflictiu entre el Rocafort i el Diagonal.

Enric: es complicat ara mateix, però no tenim més opcions. Cal anar amb calma i estar atents en els punts conflictius.

Teresa: voldria comentar el tema de les actes del plens. Costa trobar coses, les actes podrien estar totes col·locades al mateix lloc i que anessin sortint.

Montserrat: si costen de trobar però estan penjades.

Teresa: estan penjades les actes tal i com es diu? Crec que no fa falta que es posi tot tal qual per la llei de transparència.

Montserrat: no fa falta però no es una il·legalitat penjar-les integres.

Enric: aquí s’ha fet sempre així si es vol es podria canviar.

Montserrat: la llei de transparència jo crec que parla de mínim, si es creu que no cal que sigui integrals es pot treure coses.

Juan Jose: jo tenia entès que si que havia de se textual.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 5.12.2022 | 18:33