Resum Ple del 22 d'abril del 2021

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 28 de d'Abril de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera presencial, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

 El Dani Sanchez excusa l'assistència.

1. RATIFICACIÓ DECRET 2021­0079 CANVI DE DATA PLE ABRIL 2021 

Unanimitat 

2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Teresa: tinc un comentari però el faré a precs perquè esta bé a l’acta. 

Unanimitat 

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Teresa: junta del 11 de març, expedient contracte menor de la zona de l’antic l'escorxador que és. 

Pere: surt de pressupostos participatius, d'arranjar l’espai i entorn de l’escorxador. I per fer-ho hem contractat un extern perquè faci el projecte. S’ha fet una visita incito a la zona, hi havia alguna cosa definida i amb el que ha vist més farà una proposta. 

Teresa: dels pressupostos participatiu d’aquest any? 

Pere: Si 

Teresa: perquè les indemnitzacions de regidors van canviar. 

Roc: podria se perquè el mes de febrer no hi va haver ple. 

Teresa: veig que encara hi ha gent que demana guals. 

I en conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d'Avinyò de que es tracta? 

Enric: tenim accés a la plataforma el Xaloc (Xarxa Local d’Ocupació), i els no tenen accés per nivell de població i fem un conveni perquè hi puguin accedir. No te cost. 

Teresa: de la junta del 25 de març s’ha sap que és faran amb els 15.000€ de Diputació de Barcelona. 

Marisa: s'està parlant amb SS i s’encararà a servei a la gent gran. 

Teresa: sabrem en que es dedica? En tenim un de 15.000€ i un de 20.000€ 

Marisa: una es per el personal i l’altre és una nova que ens han donat aquest any. 

Teresa: perquè aquest s’ha aprovat aquesta per Junta i una de cultura de 1800€ no. 

Montserrat: alguns t’obliguen a fer acord exprés i els altres és donen per aprovats un cop notificats. 

Teresa: l’expedient 16 els premis de concurs de pintura ràpida no es van fer. On aniran els diners dels premis? 

Eli: queden a la caixa general de despesa de l’Ajuntament. 

Vane: si no es gasta és pot deixar de romanent o moure de partida en alguna que faci falta. 

Teresa: però hi ha un particular que ha donat per aquests premis? 

Enric: és dona el mateix dia el premi i al no haver-hi el concurs ja no ho va fer. 

Teresa: l’expedient 13 del 25 d’abril entenem que és l’adjudicació a un particular per lo de l’escorxador. 

Pere: Si 

Teresa: no entenem perquè s’ha de passar cada mes el tema de taxes de l’Escola de Música i de l’Escola Bressol.

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS 

4.1. Dictamen aprovació modificació ordenança fiscal núm. 17: Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. 

Eli: s’han modificat les taxes actuals de l’EMMA, i s’han modificat els preus que en comparativa a altres municipis estaven per sota i els hem equiparat. Hem posat un descompte del 10% per famílies nombroses i monoparentals. 

Teresa: creiem que és una gran escola però també que és un gran dèficit. Hem tingut varies reunions amb la regidora, alcalde, interventora,... Creiem que s’ha d’arreglar al per el bé dels artanencs. Tot el relacionat amb l’EMMA nosaltres ara votaríem que no, però per respecte als treballadors i a tots l’alumnat votarem abstenció. 

10 afirmatius i 2 abstencions 

4.2. Donar compte informe resum anual control intern 2020.

Vanesa: el reial decret 4/24 del 2017 diu que interventor ha de fer un informa i donar-ne compte al ple sobre les deficiències i solucions. De tots els informes n’hi ha un amb objeccions al CEB per els socorristes ja que superava import i s’hauria d’haver licitat al no tenir gent per capítol 1. 

Un altre és unes factures de FM ja que tenien partida però hi va haver problemes amb la llei de contractes. 

En resum caldria augment de personal tècnic de secretaria i intervenció. I revisar els contractes i licitacions vençudes. 

S’envia a la sindicatura de comptes abans del 30 d’abril. 

Teresa: com és va dir a la comissió informativa, per mi es un informe greu i més venint de la interventora que és una persona nova. Creu que ens diu que la relació de contractes s’han d’actualitzar com el de l’aigua, que falta personal qualificat per cada lloc de treball. M’agradaria que llegísin alguns capitols... I que l’alcalde digui el que és pensa fer.  

Enric: tot el que es comenta si està treballant. L’Aigua estem a mitges porta molta feina. La relació de llocs de treballs també hi ha reunió amb els treballadors i s’ha d’acordar amb els sindicats dels treballadors. Sabem que falta personal però vosaltres fa 3 mesos vau dir que no estàveu d’acord en augmentar el cap 1. 

Teresa: crec que falta que estiguin formats. 

Enric: els treballadors estan formats per les feines que fan, i s'està engegant un programa de formacions acord amb les peticions dels treballadors. 

Camacho: s’estan tancant les formacions. I el perfil de tecnificació va encarat a passar auxiliars a tècnics. 

Teresa: creiem que s’ha de fer cas a l’informe. 

Enric: amb la RLT s'està treballant i s’adequaran les posicions a les tasques. 

Teresa: entenem que faràs els corresponent pla d’acció i que el podrem veure. 

Enric: Si 

4.3. Dictamen aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Bages, assistència i suport en matèria de protecció civil. 

Enric: com vam explicar els Consells Comarcals són els responsables en material de protecció civil com a coordinació a les necessitats municipals. 

Amb el conveni s’arriben a uns acords mutus per part del CCB i l’Ajuntament. Ens donen assistència tècnica i formacions. I com ajuntament ens toca finançar el servei i autoritzar el CCB perquè faci ús de les dades. El cost de és de 58.000 i nosaltres hem d'aportar 2853,60€ van en funció d'habitants i la documentació de plans que tinguem, 4 obligats i 4 recomanats en l nostre cas. 

Unanimitat 

4.4. Dictamen aprovació Pla Normatiu 2021. 

Enric: És un document anual que preveu tots els reglaments que és volen modificar durant l’any natural a l’ajuntament. És una previsió i si no es poden fer durant l’any no passa res i ´s poden seguir treballant els següents anys. 

Montserrat: respecta a la Control Intern i a instancies d’urbanisme hem afegit 3 noves. 

Teresa: la planificació temporal que vol dir quan es faran? 

Enric: és una planificació però no vinculant. És una previsió de quan es creu que és podran començar. 

Ramon: dels punts afegits avui, el 1 i el 3 en podeu fer una petita explicació- 

Pere: les modificacions de les normes subsidiàries mentre no hi hagi el POUM tenim 3 focus que creiem que hi haurà necessitat d’una modificació de la norma. La segona va en relació al tema del terreny no urbanitzable per fer-hi macro parcs d’energia, hi ha escletxes i modifiquem per poder controlar aquest tema. És una modificació per una empresa privada que necessita un canvi de tipologia per l’activitat que s’hi esta fent. 

Juan Jose: hi ha un parell de punts que posar modificar l’ordenança per la normativa vigent. Que no estan adequades? 

Enric: en principi estan adequades, són modificacions pròpies. 

Montserrat: en la d’animals hi havia desacord entre les norma estatal i catalana. 

Robles: el mercat és un canvi per millorar-lo. 

Unanimitat

4.5. Dictamen aprovació projecte educatiu Escola Municipal de Música 

Eli: simplement és aprovar el PEG, és tot el projectes des de nivell pedagògic, d’avaluació i assignatures. És un recull de tot el que comporta a nivell educatiu i pedagògic. 

Teresa: la pagina 4 posa que ja ha estat aprovat per el ple i no ho ha sigut. 

Enric: és un formalisme per un cop aprovat serà definitiu. 

Teresa: apartat 5.5 posa que el català és la llengua vehicular i que l’equip directiu pot contractar professionals que no parlin la llengua, no queda clar. El claustre no queda clar per qui esta format si per tots els professors o no. La part de pressupost no parla de res, entenem que és un reglament docent però no sabem si cal alguna cosa. 

Eli: el que contemplen bàsicament és la part de metodologia i objectius pedagògic. El claustre són tots, l’equip directiu no. A nivell de pressupost és una pinzellada no cal especificar-lo. 

Teresa: creiem que en la redacció hi hauria de participar la regidora de cultura. 

Eli: l’equip directiu el redacta, el passen per claustres, va al consell escolar de l’EMMA format per equip directiu, regidoria de cultura, mestres, AMPA i representació dels alumnes i s’aprova. Si que ens va semblar que aleshores és passes per ple, tot i que ja ha estat aprovat per tota aquesta gent i molta que hi ha treballat. 

Teresa: creiem que hem de dir les coses que no ens agraden. 

Juan Jose: quan es faci la comissió, si es vol modificar alguna cosa és podrà? 

Eli: si es un document viu, i és pot anar modificant cada any. El de l’Escola Bressol s’hi esta treballant ara però fins ara estava prorrogat ja que no hi havia canvis substancials. I quan es faci la comissió amb tot el teixit no hi haurà cap problema en modificar-lo. 

Teresa: lo de l’idioma ho veieu correcta? 

Eli: fins ara no ens hem trobat amb la necessita ja que tenim professors que es poden expressar en varies llengües. Esta encarat en si hi hagués un niu d’alumnes que no és poguessin comunicar amb cap de les llengües i fes falta. 

Montserrat: la comissió que estudia el reglament no és el mateix que el del PEG però pot fer instancia per la modificació. 

10 afirmatius i 2 abstencions 

4.6. Creació comissió reglament Escola Municipal de Música 

Enric: com que abans s’ha aprovat el pla normatiu, podem crear la comissió quan la vulguem constituir. 

Unanimitat 

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

5.1. Dictamen aprovació convocatòria i bases beques material escolar, extraescolars i sortides 

Marisa: és aprovar les bases i la convocatòria de les beques. Són 4 línies: llibres de text, activitats extraescolars, sortides escolars pedagògiques i casals. S’hi poden acollir tots els infants del pobles des de P3 fins a secundaria amb una partida de 10.000€ 

Unanimitat 

6. MOCIONS NO RESOLUTIVES 

6.1. Moció per reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea 

Moció presentada per el Juan Jose i la llegeix. 

Pere: ens abstindrem, ja que el problema no és tal qui gestiona aquests diners si no més per aquest model d’energia capitalista verda, si no que passa per un canvi energètic general. 

Teresa: al principi quan hem vist que el president del govern es comprometia a fer-ho creiem que estava clar. 

Enric: primer de tot destacar la importància dels Next Generation. Trobem a faltar que ja que un 40% ha de se gestionat per les comunitats no és fa menció a la Generalitat. I des de la vicepresidència d’hisenda s’ha passat informació de com gestionar els projectes i també és busca poder buscar forces per tirar-los endavant. Ens abstindrem. 

Juan Jose: només com a dades en bastants municipis els vostres partits han votat a favor. 

1 afirmatiu i 11 abstencions.

6.2. Moció del Grup Municipal  de la CUP Artés en rebuig als macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques previstos a la comarca del Bages. 

Presenta el Pere i llegeix els acords. 

Juan Jose: nosaltres estem molt sensibilitats amb les energies renovables. Estem una mica amb el cor dividit, ja que estem a favor d’iniciatives però no creiem que tot pugui se prohibir. No tots tenim els coneixements i ens hem de deixar guiar per els professionals. M'abstindré. 

Teresa: veiem molts acord en una sola moció, molts que s’han de fer des de l’Ajuntament. Aquests acords es comunicaran abans o després de consensuar-los. Nosaltres en principi ens abstindrem, ja que ens agradaria parlar-ho. 

Pere: una cosa és la comunicació formal al departament per els acords que depenen d’ells directament on plantegem que canviïn la normativa. De portes endins a l’Ajuntament la feina la començarem a fer i algunes coses ja les estem treballant amb el consell. 

Enric: votarem a favor, creiem en un model que impulsi les energies renovables de km 0 i lliures d’oligopolis on la ciutadania tingui un paper central. També agrair per que la CUP ha acceptat diferents esmenes. No podem perdre de vista que l’objectiu és implementar les energies renovables, però s’ha de fer mirant bé com els volem fer i on. Cal un debat ràpid i profund sobre on cal instal·lar aquestes instal·lacions renovables.  Donar força al pacte nacional per la transició energètica. 

Teresa: també estem a favor de les energies renovables, però quan s’aprova aprovem tot el que posa, però trobem estrany algunes de les coses. Ens abstenim per la quantitat de coses que hi ha posades. 

9 a favor i 3 abstencions. 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No en tenim. 

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS 

Juan Jose: les instancies que entre a l’ajuntament, que es fan? Es contesten? Sempre 

Enric: en principi es contesten sempre, si alguna no s’ha contestat ho pots dir i revisem. Quan entren es deriven al departament i algunes es responen tècnicament o políticament. 

Teresa: la informació de la COVID ja ens la vau passar. 

Enric: jo els rebo setmanalment, a la web hi ha l’enllaç però us els puc anar passant. 

Teresa: sobre la vacunació sabeu alguna cosa? 

Enric: sabem que els majors de 80 tots tenen la primera dosi,  el cap esta fent ara fins a 70. Tenen la dos de gener a disposició i en van fent un quan tenen dosis. Les altres franges és van al Palau Firal de Manresa. 

Nabila: els de 60-69 també en fan alguns a Artés ara també. 

Teresa: ens podeu fer una mica de valoració de com va anar la Fira, tant la presencial com la virtual. 

Robles: per el que fa a la virtual hi va haver 5800 sessions, uns 4900 usuaris i unes 8200 visualitzacions a expositors. Us puc fer una pinzellada de les dades. Hi va haver més visualitzacions de dones i la franja d’edat va se dels 60 als 65 anys. Van entrar des de varies ciutats de Catalunya i fins i tot a nivell estatal. Per se la primera i la mida de la Fira que tenim crec que hem fet un pas cap a l’exterior, i la valoració es positiva. Tot i que ens plantegem coses a canviar i millorar com en totes les edicions. 

Eli: la part presencial és una valoració positiva ja que hi va haver molta participació, sap greu perquè per aforament molta gent és va quedar fora. Per tant en fem una valoració molt positiva, fins i tot amb la sortida del comerç i va haver molta vida. Veiem que la gent te ganes de poder fer coses. 

Teresa: ArtésInfo que surt l’estat d’execució dels PP. Esta previst fer-ne algun més, com la millora de qualitat de l’aigua. 

Mariona: si en principi la disminució de la despesa ve ja que molta propostes s’ha hagut de fer primer el projecte, i per tant no s’ha gastat encara el cost total. La idea és anar fent, s’estan agafant propostes del 2019 que no és van poder fer el 2020. La idea es poder seguir tirant endavant totes les que puguem. 

Enric: s’estan fent coses, com el dipòsit de la Paloma, que l’inici depèn del CCB. S'està portant aigua potable a masies. Però les millores en la qualitat s’ha parlat amb l’enginyer però no s’ha iniciat res. 

Teresa: els iniciats tenen preferència? 

Mariona: no, simplement es que estan iniciades, i seguirem treballant en totes. 

Teresa: de la participació sobre la casa museu, esta prevista fer la primera de producció del vi? 

Pere: s’estan jugant amb totes les propostes i intentant ajuntar-les per poder-les tirar endavant. 

Enric: estem fent un treballa amb els voluntaris i voluntàries del museu per poder distribuir les propostes en algunes de les dues bandes. 

Teresa: el manteniment del camp de futbol, ens consta que no es fa la neteja i el manteniment per part de l’ajuntament en aquesta situació actual no és pot permetre. 

Eli: justament jo en soc usuària i ho veig. Actualment amb la persona que tenim no arribem, és un tema que s’ha parlat tant a govern com amb RRHH, dilluns comença una altre persona, que només farà camp de futbol per intentar posar-lo en ordre. Si ho sabem en aquests moments esta molt brut, i finalment hem pogut posar una persona més per poder-ho arreglar. 

Juan Jose: sobretot els caps de setmana, ja que fa dues setmanes van passar fins a 5 arbitres diferents en el mateix vestuari. 

Eli: el problema bàsic és que en aquests moments amb els protocols COVID amb una sola persona no fem per tota la zona esportiva. I més ara que en breus s’obrirà la piscina. 

Teresa: la porta que dona accés al camp de futbol i a l’escola publica sobre? 

Eli: ens van obligar a instal·lar-la per tema d’emergències, perquè en cas d’incendi una part de l’alumnat havia de sortir d’allà. Ara amb el protocol COVID és va acordar que una part de l’alumnat podia anar a la pista de futbol 7. 

Teresa: en a l’acta crec que posava que hi havia una comissió del centenari del futbol i crec que no hi és. 

Eli: jo em vaig posar en contacte amb el futbol i em van dir que contactarien amb tu Teresa i el Juan Jose. Si voleu podem anar nosaltres i a veure com la podem anar muntant. 

Teresa: creiem que s’han d’aportar ajudes prèvies als actes. 

Eli: Jo no ho se ara, però la interventora haurà de dir si es poden donar sense justificació. De fet cada any ja se’ls sol avançar el 50% 

Teresa: el recital de piano s’ha anul·lat, però encara surt com a acte d’agenda. 

Roc: si ja el trèiem ens hem despistat. 

Teresa: sabem si estem treballant en el tema guals. 

Roc: si estem preparant una proposta i intentarem presentar-vos-la abans d’acabar el més. 

Darrera actualització: 17.09.2021 | 14:44