Resum Ple del 23 de setembre de 2021

Divendres, 15 d'octubre de 2021 a les 00:05

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 23 de Setembre de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Disculpa l’assistència Ramon Costa (JxA).

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Teresa: dia 8 de juliol expedient 12 ens podeu explicar que es la despesa de sistema d’alimentació autònom del polígon.

Xavier: es van instal·lar unes càmeres al polígon, la manera més ràpida era posar unes bateries que es carregaran a la nit amb l’enllumenat públic.

Teresa: del 15 de juliol expedient 10 

Enric: això es el pagament del camí de la ruca, es va adjudicar a aquesta empresa. Es va pagar per decret i la junta ho confirma.

Teresa: expedient 11

Enric: les subvenció xarxa del principi d’any, les que ens donen, donem conta de les subvencions que ens concedeixen. En aquest cas 2 de resoltes.

Teresa: expedient 12

Eli: es un projecte de pressupostos participatius per posar un ascensor ja que no complim accessibilitat a la segona planta. Es planteja un ascensor, perquè les altres es van descartar per espai.

Teresa: la redacció no ho pot fer l’arquitecta municipal?

Enric: ho pots fer o si ho fas extern es més ràpid, ja que l’arquitecta te més feina.

Teresa: es van demanar diferents pressupostos o directa?

Enric: depenent del cost. En aquest cas són 1500 segurament no es van demanar 3 pressupostos ja que es a partir de 6000€

Teresa: 26 d’agost expedient 11 arranjament de camins.

Enric: en aquest cas es el programa de prevenció d’incendis de la Diputació, que ens dicta quins camins s’han d’arranjar i ens dona els diners per fer-ho. En aquest cas 3 pressupostos

Teresa: expedient 13 projecció Ajuntament

Enric: es un contracte per il·luminar la façana de l’Ajuntament

Teresa: 2 de setembre, despeses contracte procés participatiu Parc de Can Crusellas 7000€

Pere: surt de Pressupostos Participatius, vam demanar 3 i ens vam quedar el més barat. Ho començarem aquest any i durarà mig any. 

Teresa: expedient 9.

Angel: és el Pla museològic, una subvenció de la Diputació. Que ha permès contractar una persona per fer aquest pla, ja s’hi està treballant

Teresa: tinc algunes preguntes de factures, que no se s’hi van aquí.

Enric: es sobre el PDF de factures. Si demana

Teresa: del 15/7 del full 3, una persona particular posa una gestió de TV Artés. Cobren?

Enric: es la gestió de la plataforma i del contingut.

Teresa: aliments per Càrites, es fa periòdicament?

Marisa: l’ajuntament sempre es fa càrrec dels productes d’higiene, les altres parts són donacions i Unió Europea.

Teresa: intervenció part de demanda d’un judici ordinari. De que es?

Montserrat: es un contenciós administratiu sobre un solar que hi ha una demanda particular.

Teresa: full 12, curs de formació de professorat, entenc que EMMA. Alguns professors donen classes a Companys?

Enric: la persona no es professora de l’escola.

Teresa: relació 2021 numero 24. Activitats EMMA sonorització musical posa anul·lat.

Eli: per temes de COVID una actuació no es va poder fer, era prèvia la factura es va anul·lar i es va fer una de nova amb el nou dia

Teresa: recuperació pèrdua Collarí

Enric: suposem que es un material de piscina ja que l’empresa es la que fa el manteniment.

Teresa: sonorització teatre musical, es una obra en concret? Cada mes hi ha moltes despeses de l’Escola de Música ja que hi ha molt dèficit i mes rere mes es van sumant.

Eli: Saps la nostra posició i ja vam dir que faríem una reunió per treballar el dèficit que hi ha.

Teresa: un particular que posa Cala Doleretes

Enric: taller grafitti va se del Juliol Jove

Teresa: relació 27. Enregistrament espectacles escola de música es això?

Enric: si gravar

Teresa: gestió residus biodiversitat colònies de gats?

Marisa: l’ajuntament es responsable de les colònies del gat del municipi. Fins ara es feia amb col·laboració de voluntàries, però va sortir un focus amb malalties i es va actuar d’urgència.

Teresa: jornada participativa de 4000€

Enric: es la del procés que es va fer de la Zona de l’Escola Bressol.

Teresa: quotes inscripció casal estiu? El consell esportiu es paga?

Eli: si son les quotes dels nens que s’han inscrit. Esta licitat i va guanyar el consell esportiu. I ells ens passen una factura depenent dels nens que venen. Nosaltres cobrem de les famílies i paguem a l’empresa. Es per dos anys i aquest era el primer.

Teresa: acte desenvolupament Rural.

Marisa: suposo que deu se dels concerts de proximitat que es van fer dalt la plaça.

Juan Jose: es de la junta del dia 15 de juliol expedient 17 es un estudi arqueològic del Serrat de la Cabra d’or

Camacho: es el campus que es fa cada estiu, per la contractació d’arqueòlegs. Es presenta un estudi i a través dels voluntaris es continua fent l’excavació

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS 

3.1. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT PERE I DOCTOR FERRER I SOLERVICENÇ.

Pere: els dos projectes ja els vau veure abans de l’aprovació inicial, es van exposar al públic i s’han revisat per l’arquitecta i l’enginyer i ja fem l’aprovació final.

Teresa: creiem que cal un estudi de tot el barri vell, ja que en aquests carrers hi ha façanes molt deteriorades. Creiem que comencem per els peus i que cal un projecte de millora i de millora dels accessos. També esperem l’estudi de l’ascensor.

Pere: els carrers són la nostra obligació, sobre les façanes tenim bonificacions d’ICIO i sobre l’ascensor ens ha arribat i falta lligar manteniment.

11 a favor 1 abstenció

3.2. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT I XARXA D’AIGUA DE LA VORERA NORD DEL CARRER ROCAFORT, ENTRE EL CARRER MONTSERRAT I EL CARRER CALLARÍS. 

Es un projecte en el marc del PGI i volem millorar la vorera que va del Sindicat a la LLosa. I aprofitem per canviar xarxa d’aigua que va amb fibrociment, i soterrem subministraments. Ara es l’inicial i després de l’exposició farem la definitiva.

Unanimitat

3.3. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL PLANTA BAIXA EQUIPAMENT EL KANAL. 

Mariona: aquest projecte surt d’un Pressupostos Participatius que es va fer al Kanal entre els joves amb un recurs de Diputació. Amb tota la informació es va fer una nova distribució al Kanal, i vam demanar el projecte de viabilitat a una empresa. 

Unanimitat

3.4. DONAR COMPTE INFORME PMP I MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2021. 

3.5. DONAR COMPTE INFORME ESTABILITAT 2N TRIMESTRE 2021.

Paguem a 9 dies i complim la llei d’estabilitat pressupostaria

3.6. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020. 

Aprovat per la Comissió Especial de Comptes, i acabada l’exposició al públic sense al·legacions es passa a la Sindicatura de comptes.

Unanimitat

3.7. PROPOSTA MODIFICACIÓ CRÈDIT MC 04/21. 

Es una modificació amb varis punts, una part és per una inversió subvencionada que es farà l’any que ve però que cal tenir la reserva de crèdit. 

Unanimitat.

3.8. PROPOSTA SOBIRANIA FISCAL. JO PAGO A CATALUNYA. 

Es el pagament dels impostos de l’Ajuntament a través de l’Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).

Llegim acords.

Juan Jose: creiem que es innecessari, i tampoc es totalment reconegut. L’ATC no te les competències, i amb els problemes actuals no aporta.

Es una decisió purament política dels grups de govern.

10 a favor i 2 en contra

3.9. PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2022. 

5 i 6 de setembre.

Teresa: des de que vam entrar em dit que s’haurien de revisar els dies, ja que creiem que pot perjudicar a empreses i comerç. Se’ns diu que si, però portem un parell de vegades i segur que l’any que ve tornarem a votar que són els de Festa Major. Ja no se que podem fer per decidir i parlar , ja que sempre que arriba el moment dieu que no hi ha temps.

Mariona: arran de l’últim ple que vau dir la proposta, vam veure que podíem allargar però vam veure que era molt ajustat. Des de Participació estem treballant en una proposta i a finals de la setmana que ve la podem fer arribar.

Juan Jose: ens sembla ve que de cara a l’any que ve ho puguem consultar

11 a favor 1 en contra

3.10. PROPOSTA APROVACIÓ DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D’OBERTURA COMERCIAL 2022-2023.

Coincideixen amb diumenge de Fira i de verema

Unanimitat

3.11. PROPOSTA APROVACIÓ XIFRA DEFINITIVA HABITANTS EXERCICI 2021.

1 de gener 2021 de 5782 habitants

Unanimitat

3.12. PROPOSTA CONVENI COL·LABORACIÓ AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS I NAVÀS RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES PER A L’ANY 2021. 

Angel: es una ampliació del conveni de la borsa de mediació de lloguer social. Vam veure que podíem compatir la tècnica d’Habitatges i la borsa entre Artés i Navàs.

Teresa: ja l’havíem aprovat no?

Angel: vam aprovar el conveni amb Navàs i aquest es amb la Generalitat

Teresa: diu que cal tenir un local adequat i una tècnica.

Angel: es el local que esta compartit amb vosaltres. I la persona que ja tenim i espai per donar assistència.

Unanimitat

3.13. DONAR COMPTE DECRET 2021-0274, DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2021, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

Regidoria va de Mariona a Nabila, tot i que segueix sen una tasca compartida.

Serveis torna a Enric per temes personals del Xavi.

3.14. DONAR COMPTE DECRET 2021-0275, DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2021, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES JGL.

Canvien de dijous a les 9 a dimecres a les 8:30.

3.15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I ARTS (EMMA) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Eli: la xarxa d’Escoles de Musica, en formàvem part però si volem seguir hem d’aprovar l’adhesió a la Xarxa. LA xarxa serveix per contribuir i reforçar a mig i llarg termini del desenvolupament de les arts.

Teresa: ens abstindrem seguim el que vam dir amb tot relacionat amb EMMA, fins que fem una reunió i reduïm els números vermells que tenen.

Eli: si no ho aprovem ara ja no en podrem formar part, es un canvi des de l’any anterior.

11 a favor i 1 abstenció

3.16. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 87/2021 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA 

Montserrat llegeix la sentencia. On deixa sense afecta dos apartats d’una moció del 2018.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

4.1. MOCIÓ CORRELLENGUA 2021 

Es llegeix la moció.

Teresa: estem totalment d’acord i ens adherim.

Juan Jose: com cada any diem el mateix, estem a favor de la defensa de la llengua i la cultura catalana, però no creiem que hagi de se unica beicular. També que alguns actes són amb ideologia política.

10 a favor i 2 abstencions

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Dos assumptes sobrevinguts.

Primer: 

La CUP presenta  una moció sobre aeroport.

10 a favor i 1 abstenció de la urgència.

Mariona llegeix els acords de la moció.

Juan Jose: ens abstindrem perquè ens va arribar ahir i no l’hem pogut mirar, ja que ens hem centrat en tots els problemes del ple d’avui.

Teresa: no estem d’acord amb el redactat i les afirmacions. Creiem que es polític i no política municipal.

Enric: vaig enviar una proposta que no s’han pogut mirar, he volgut entrar una esmena però he anat tard. Era una esmena en el redactat del primer text. 

Mariona si ens sembla bé canviar el primer punt.

Enric: votarem a favor, ja que estem en contra d’aquesta reforma d’AENA i del Govern Espanyol. Tot i que creiem que cal millorar infraestructures però sense malmetre el territori, si que algunes coses del redactat deia que no s’impulsaven projecte mediambientals i si que ho ha fet, i també que el projecte depèn només del ministeri i no del govern. I que molts exemples del final, com els JJOO d’hivern van més enllà d’aquest debat.

9 a favor i 3 abstencions.

Segon: 

Manifest sobre els botellots ocorreguts al polígon durant l’estiu i en especial per FM.

Unanimitat a la urgència.

Enric llegeix el manifest.

Juan Jose: volem anar més enllà, creiem que no es un a problema d’oci nocturn sinó una tendència. El polígon es un pilar fonamental tant econòmic com social. Cal apostar-hi sempre no ara. Es un problema greu, i cal prendre decisions valentes, i ho heu de fer els que esteu governant. Si preneu decisions valentes estarem al vostra costat. Vull fer una menció especial a la policia, però esta abandonada i portem un any dient que cal ampliar la plantilla.

Enric: hem ampliat un agent, i hem contractat un agent per vacances tot i un informe no recomanable de RRHH. I també hem parlat amb ells. Però també hem de saber com esta el capítol 1 de l’ajuntament i com estan la resta de departaments.

Juan Jose: no es tracta només d’això, es tracta de voler o no més policies, si no de decisions valentes.

Enric: el sindicat fa un any ens van demanar un policia i mig més i es el que vam donar.

Teresa: nosaltres també hem fet un escrit i el voldria llegir ara. 

Enric: el tema de les ocupacions ho farem després a precs i preguntes, ja que aquest s’ha de votar. Sobre el polígon ha passat a varis municipis de la comarca durant les Festes Majors, no es una excusa però ha passat en tots. Abans també en vam tenir i s’ha dit al manifest. Les altres han sigut menys problemàtiques i estem treballant amb els factors implicats. Podem fer moltes accions a nivell municipal però no es un problema només d’Artés.

Pere: ens rematem al manifest que hem sotasignat, i també la mirada de compaginar coses de caràcter immediat i també fer una mirada més profunda sobre el perquè esta passant i com s’ha d’abordar. També hem d’aconseguir que l’espai públic sigui compartit per tothom i que el respectem. Ha de se un espai de respecte i tolerància per tothom.

Unanimitat

6. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

 Juan Jose: la nostra pregunta es semblant a la de la Teresa sobre quina es la posició de la CUP i ERC

Enric: a nivell ocupació ens hem trobat un bloc sense llum, hem parlat amb el propietari del bloc per veure que es podia fer i a les persones ocupes se’ls ha requerit la documentació que ens requerí el propietari per gestionar els lloguers socials. Nosaltres només podem fer un certificat de vulnerabilitat quan se’ls ofereixi un lloguer social. 

Poden tornar a tenir llum si un butlletí d’un electricista donar la conformitat i si Endesa veu clar el comptador social. 

Des de l’ajuntament fem això, el comunicat de la CUP es seu, i nosaltres com a grup no creiem en una inversió en aquell bloc. No vam fer comunicat ja que no creiem que fos la manera de gestionar aquest tema. 

També hem fet un informe de l’enginyer per saber com estava.

Pere: la postura de govern es aquesta. Com a CUP tenim alguns matisos però no són compartits amb la resta de govern. Poder es va crear una confusió però ara defensem la postura que es va arribar com a govern.

Eli: al moment que es fa el comunicat i es posa la paraula govern, jo personalment ho trobo greu. Crec que teniu la legitimitat de fer els comunicats però no en nom del govern.

Teresa: sobre les cartes possibles? Per assumir els costos dels grups electrògens?

Angel: es va publicar en un moment, vam posar govern i poder no era la paraula. Com a CUP defensem saber quantes famílies vulnerables hi ha per decidir quines decisions es prendran. La nostra posició es si hi ha famílies vulnerables es incidir per poder restablir la llum.

Marisa: s’actuarà amb aquelles famílies vulnerables igual que s’actua amb totes les altres.

Juan Jose: volem exigir a propietari que tingui uns habitatges amb condicions però que no hi hauria de viure ningú perquè els tornin a ocupar?

Angel: si que es pot exigir segons la llei. El problema es que són 5 blocs de pisos i s’han barrejat famílies vulnerables i no.

Teresa: volem saber el tema COVID com esta?

Enric: si que em de dir que a nivell d’escoles hem començat com l’any passat, una classe de la Dr Ferrer i un grup d’edat de l’escola bressol. Tenim uns índexs alts però tampoc molt alts, suposem que derivats dels casos de l’escola.

Eli: com que a l’escola bressol el Departament permetia sortir per línies i no per classes s’han hagut de confinar les 3.

Teresa: la Festa Major d’Artés quina valoració en feu ja que alguns actes es van haver de suspendre.

Eli: van se per causa de la pluja, s’ha fet una valoració amb l’equip tècnic. Hi ha hagut 38 activitats culturals, evidentment que l’impacte de la COVID fa replantejar el tema cultural ja que requereix mes esforços. Teníem 2 objectius de potencia i reivindicar la cultura i que fos un aspecte de reactivació econòmica. Ens ha sorprès bastant fent números ja que hem pogut quantificar les persones que han assistit als actes, unes 5000 persones i 14000 visualitzacions al web que creiem que funciona. Estem contents i contentes i agrair el suport de brigada i Equip de neteja. Així com OAC, Biblioteca i esplai amistat per la venta d’entrades. LA valoració es positiva tot i algunes coses a canviar i les mancances derivades de la COVID.

Teresa: Sobre els Guals.

Roc: us tornaré a fer arribar la proposta i busquem un dia per discutir-la i quins comentaris i esmenes coleu fer.

Teresa: I sobre el punt de recollida.

Pere: estava a la modificació de crèdit i esperem tenir-la abans d’acabar l’any.

Tanquem la sessió.

Podeu trobar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=MOZJvZsccKg&list=PLmiKGtL6RvxuPsNTblZY8uqbZrP3bsQ8N&index=8

Darrera actualització: 18.10.2021 | 09:45