Comissió especial de comptes

Composició

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d'Artés que, atenent la circumstància que la corporació està integrada per un únic grup municipal, la seva composició serà la següent:

President, ENRIC FORCADA VALIENTE, Esquerra Republicana – AM
President suplent, MARISSA TRULLÀS LEDESMA, Esquerra Republicana – AM
Vocal, ELISABET CARRACEDO MAÑOSA, Esquerra Republicana – AM
Vocal suplent, XAVIER ROBLES CIRIA, Esquerra Republicana – AM
Vocal, ROC COMAS PLANS, Esquerra Republicana – AM
Vocal suplent, NABILA EL MORANI ZAHID, Esquerra Republicana – AM
Vocal, PERE BITRIU COMALLONGA, CUP Artés
VOCAL, MARIONA ALTIMIRA SALLENT, CUP Artés
Suplent de vocals, ÀNGEL CAMACHO PÉREZ, CUP Artés
Vocal, TERESA PUIGBÒ FÀBREGA, Junts X Artés
Vocal suplent, RAMON COSTA PONT, Junts X Artés
Vocal, JUAN JOSÉ SALVADOR PÉREZ, Ciutadans
Vocal  suplent, DANIEL SANCHEZ PARREÑO, Ciutadans

No obstant això, la presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la mateixa, amb veu però sense vot.

Competències

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.

La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.

Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes

La Comissió Informativa té per objecte examinar i informar el compte general de l'Ajuntament tancat a 31 de desembre de cada any als efectes que sigui exposat al públic i després del tràmit d'informació pública sigui aprovat per part del Ple de la Corporació.

Aquí hi trobaràs els actes i dictàmens de la comissió especial de comptes.

Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:42
Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:42