Ple municipal

Composició

El Ple de la corporació està format per 13 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal. La composició del ple de l'Ajuntament d'Artés per la legislatura 2023-2027 és

ALCALDE: Sr. Enric Forcada Valiente – Esquerra Republicana - AM

REGIDORS/ES: 

 • Sra. Judit Vall Puigmartí – ERC
 • Sr. Dani Bañeza Soler - ERC
 • Sra. Blanca Rovira Casado – ERC
 • Sr. Roc Comas Plans - ERC
 • Sra. Elisabet Cònsul Baron – ERC
 • Sr. Jordi Prat Fígols – ERC
 • Sra. Sandra Garcia Pérez – ERC 
 • Sra. Elisabeth Carracedo Mañosa – Gent d'Artés
 • Sra. Carla Badia Varela – Gent d'Artés
 • Sr. Juan José Salvador Pérez – Ciutadans
 • Sr. Jose Antonio Rescalvo Zapata - Junts Despertem Artés
 • Sr. David Vargas Márquez - PSC

SECRETÀRIA: Sra. Maria Llum Bruno Garcia
INTERVENTORA: Sra. Vanessa Rodríguez Duarte

Calendari

Els Plens se celebren en sessió ordinària cada tercer dijous de mes (excepte el mes d'agost, que no n'hi ha). La sessió ordinària és a les 20:30 hores i el lloc on se celebren és la Sala de Sessions

Convocatòries

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament d'Artés. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

   

Darrera actualització: 20.02.2024 | 15:09
Darrera actualització: 20.02.2024 | 15:09