Reglament de participació

Artés gestiona la participació ciutadana segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat al Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 15 de maig de 2014.

SECCIÓ TERCERA. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Article 63. Els Consells Sectorials de participació.
Article 64. Procediment de creació.
Article 65. Facultats d'autoregulació del seu funcionament intern.
Article 66. El Consell de poble.
Article 67. Els Grups de treball.
Article 68. Procediment de creació i durada.
Article 69. Comissions especials organitzadores d'esdeveniments.

SECCIÓ TERCERA. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Article 63. Els Consells Sectorials de participació.

Els Consells sectorials de participació són òrgans permanents de participació sectorial de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els diferents àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin.

Article 64. Procediment de creació.
1.    Els Consells sectorials de participació seran creats, a proposta de l'Alcaldia o d'un 40% de les entitats inscrites al Fitxer Municipal d'entitats, l'activitat principal de les quals estigui classificada dins del sector en concret. Mitjançant acord plenari s'acordarà la seva constitució i s'iniciarà la tramitació per a l'aprovació del seu reglament orgànic.

2.    Els reglaments orgànics dels Consells sectorials de participació, que es constituiran en annexos d'aquest Reglament, atès el seu caràcter normatiu, s'aprovaran d'acord amb el procediment previst per la legislació vigent per a l'aprovació de disposicions locals de caràcter general i, per tant, no entraran en vigor fins que no es publiqui íntegrament el seu text, en els termes previstos per la legislació de directa aplicació.

3.    Els reglaments orgànics dels Consells sectorials de participació hauran de regular, necessàriament, els aspectes següents:

1.    Denominació del Consell.
2.    Àmbit sectorial d'actuació d'aquest.
3.    Finalitats.
4.    Competències, que únicament seran de caràcter informatiu, consultiu o de proposta, però no de caràcter resolutiu.
5.    Òrgans de govern que seran formats per:

a.    L'Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui, que presidirà el Consell.

b.    Els representants de les entitats inscrites al Fitxer Municipal d'entitats que tinguin la seva activitat en el sector i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la seva voluntat de formar-ne part.

c.    Els vilatans que, a títol individual, expressin la seva voluntat de formar part del Consell tindran caràcter participatiu però no resolutiu.

6.    Competències dels òrgans de govern.

Article 65. Facultats d'autoregulació del seu funcionament intern.
Els Consells sectorials de participació, mitjançant acord, estaran facultats per establir lliurement les seves normes internes de funcionament i el règim específic de gestió, mitjançant l'aprovació d'una normativa de funcionament intern que, forçosament, haurà de regular el règim de sessions, els quòrums de constitució i votació i la forma d'exercici de la fe pública dels seus òrgans col•legiats.
El President del Consell haurà de donar compte d'aquesta normativa a la Junta de Govern Local dintre del mes següent a la seva aprovació.

Article 66. El Consell de poble.
Es l'òrgan de participació on, representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del poble.
Aquest Consell estarà regulat segons el Reglament de Participació ciutadana vigent. Article 67. Els Grups de treball.
Són òrgans de participació on es treballen les diferents tasques assignades per l'equip de Govern per a aprofundir el seu estudi i desenvolupament amb la finalitat que, un cop acabat, es pugui dur a terme.

Article 67. Els Grups de treball.
Són òrgans de participació on es treballen les diferents tasques assignades per l'equip de Govern per a aprofundir el seu estudi i desenvolupament amb la finalitat que, un cop acabat, es pugui dur a terme.

Article 68. Procediment de creació i durada.
Els grups de treball seran creats a proposta de l'equip de Govern i estaran formats per membres dels diferents grups polítics municipals i per aquells/es vilatans/es que estiguin interessats/des en participar-hi de forma voluntària.
És convenient que els grups estiguin formats per un nombre de persones òptim per tal de fer-los més operatius.
La durada d'aquests grups serà des que s'encomana la tasca fins al seu acabament, i posteriorment podran, si s'escau, fer-ne un seguiment.

Article 69. Comissions especials organitzadores d'esdeveniments.
Pel seu interès col•lectiu en el poble i als efectes de salvaguardar la seva continuïtat s'estableix que:
a)    A les comissions organitzadores de la Fira d'Artés, la Festa de la Verema, la Festa Major, i altres que es puguin crear, s'hi designarà un representant de cada grup municipal.
b)    El contingut i els criteris d'actuació seran ratificats o actualitzats pel Ple de la Corporació en cada inici de legislatura, o quan es cregui convenient.
c)    S'intentarà obtenir la unanimitat i si no fos possible la majoria de dos terços.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 09:34
Darrera actualització: 22.02.2023 | 09:34