Protecció de dades

Responsable del tractament

 • Responsable dels tractaments: Ajuntament d’Artés
 • Adreça: c/ Barquera, 41
 • Població: 08271 Artés, Barcelona
 • Telèfon: 938 305 001
 • Fax: 938 202 049
 • Web: www.artes.cat

Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades

Les dades que ens faciliteu pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat.

A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat. 

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es duen a terme des de l’Ajuntament.

Prestació de serveis i tràmits municipals
 • Ús de les dades: gestió del tràmit sol·licitat. Les vostres dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment de les nostres competències.
 • Temps de conservació: un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les vostres dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya per a cada tràmit.
Subscripcions
 • Ús de les dades: enviament d'informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les vostres dades no seran cedides a tercers
 • Temps de conservació: les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.
Activitats
 • Ús de les dades: gestió de les activitats, cursos i tallers. Les vostres dades no seran cedides a tercers.
 • Temps de conservació: un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les vostres dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments
 • Ús de les dades: respostes a sol·licituds, qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers.
 • Temps de conservació: les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat la sol·licitud i dut a terme les accions pertinents. Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
Vídeo vigilància
 • Ús de les dades: les dades són tractades mitjançant els sistemes de vídeo vigilància ubicats a les dependències municipals.
 • Temps de conservació: les dades seran eliminades en un termini inferior a 30 dies.

Per a més informació podeu consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament, portar a terme la prestació dels serveis sol·licitats i el consentiment de l’interessat. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades. Tampoc es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (programari corporatiu, allotjaments web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les vostres dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les vostres dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades, exercint els següents drets:

 • Dret a ser informada: informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): suprimir les dades personals
 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix emplenar un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament i caldrà acreditar la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obligui a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades siguin necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada sigui objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres, cal tenir en compte que:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes, es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser materialment impossible satisfer el dret d’accés. Per exemple, en cas de càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd@artes.cat
 • Adreça postal: Delegat de protecció de dades (Ajuntament d’Artés), C. Barquera, 41, 08271 Artés (Barcelona)

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

 • Informar i assessorar sobre les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si considereu que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa us hi podeu dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Darrera actualització: 15.03.2023 | 13:34
Darrera actualització: 15.03.2023 | 13:34