Ple de 27 de gener de 2022

Dijous, 27 de gener de 2022 a les 20:30

L’Ajuntament en Ple es reunirà presencialment a la Casa Consistorial, el dijous 27 de gener de 2022, a les 20.30 h, per tal de celebrar sessió ordinària, de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen.

ORDRE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DECRET MODIFICACIÓ DATA PLE ORDINARI GENER

2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1. Aprovació del pressupost municipal 2022 i plantilla de personal

4.2. Aprovació increment retribucions empleats públics 2022

4.3. Aprovació modificació relació de llocs de treball: Policia Local

4.4. Aprovació modificació acord condicions de treball funcionaris: Policia Local

4.5. Aprovació pròrroga conveni habitatge

4.6. Aprovació definitiva projecte millora paviment carrer Rocafort

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1 Moció de suport per instar a la suspensió de l'impost de CO2

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 24.01.2022 | 16:39