Donem vida als habitatges buits, transformem-los en llars

Dimarts, 2 de març de 2021 a les 00:00

A Artés com a la majoria de poblacions de territori tenim un problema amb l’habitatge. A Artés hi ha més de 500 habitat­ges buits*, que signifiquen més d’un 20% del total d’habitatges que hi ha al municipi i amb diverses condicions d’habitabilitat. 

És un problema que s’agreuja any rere any, ja que molts d’aquests habitatges cada cop tenen més antiguitat i per tant es troben en pitjor estat de conservació. Considerant que amb el passar del temps molts d’ells acaben en estat de ruïna o on s’ha d’executar un expedient quan es un perill per a la via pública i una expropiació en els casos més greus quan el propietari no pot fer front a corregir les deficiències.

Hem de considerar que la situació del nostre parc d’habitatges es una responsabilitat de totes, independentment de si el propietari es una empresa, un banc, un gran tenidor o un petit propietari. Un habitatge en desús es un espai mort que no esta complint la funció social per la que va ésser construït. A Catalunya el Dret de l’habitatge ha anat progressant (Llei 24/2015, Llei 11/2020, Decret Llei 50/2020). La progressió en matèria d’habitatge es lenta però cada cop evoluciona cap a una recuperació del que es realment el dret a l’habitatge, on l’habitatge es un dret social. En les ultimes modificacions ja es poden iniciar els tràmits per prendre mesures sobre un habitatge buit per més de dos anys. Es poden emprendre accions sobre el mateix (recàrrecs IBI, sancions, expropiacions...).

Es per aquesta raó l’Ajuntament d’Artés creu que ens trobem en un moment  vital on  es necessari que tant l’administració com els propietaris fem una suma d’esforços per a fer front a la situació.

Si tens un habitatge en desús, des de l’Oficina Local d’Habitatge d’Artés podem ajudar-te a adequar-lo, si és necessari, i també a trobar fórmules alternatives per retornar-li l’ús com a llar:

Borsa d'habitatges

L’Ajuntament fa la mediació entre persona propietària i persona llogatera durant tota la durada del contracte de lloguer, donant així les garan­ties necessàries per a què els acords siguin satisfactoris, ja sigui a través del lloguer as­sequible, compartició de pis o altres alternatives a la com­pra o lloguer tradicionals. Inscriure el teu habitatge a la borsa de mediació de l’ajuntament comporta una sèrie d’avantatges:

  • Assessorament jurídic i tècnic
  • Redacció i gestió del contracte per part de l’Ajuntament
  • Assegurança multirisc durant tota la vigència del contracte
  • Assegurança de cobrament de rendes fins a 6 mesos
  • Seguiment de la relació contractual

Cessió temporal d'habitatges

La cessió temporal de l’habitatge a l’Ajuntament es un contracte que es fa entre el propietari i l’Ajuntament per a cedir-lo durant un període determinat d’anys. Amb la cessió l’ajuntament es fa càrrec de la seva reha­bilitació i un cop rehabilitat el ajuntament el posa a disposició del municipi des de la borsa d’habitatge de l’oficina pel temps acordat en el contracte de cessió.

Masoveria urbana

En la masoveria urbana es un contracte en el qual la persona propietària cedeix l’ús al llogater/persona masovera a canvi de que as­sumeixi unes determinades obres de rehabilitació i pe­tites reparacions que exigeix l’ús ordinari. El contracte pot comprendre el pagament d’una part reduïda del lloguer men­tre la persona masovera ade­qua la llar, depenent de les condicions de l’habitatge. L’ajuntament fa l’acompanyament i assessorament dels arranjaments necessaris.

Altres alternatives

  • Ajudes i possible finança­ment per arranjaments.
  • Finançament de petites obres de rehabilitació a can­vi de la incorporació tempo­ral de l’habitatge a la Borsa d’Habitatge.
  • Informació i tramitació de subvencions per a la rehabi­litació d’habitatges, pròpies i/o d’altres administracions

A l’Oficina Local d’Habitatge d’Artés valorarem quines opcions s’adapten millor al teu cas. Trobarem una sortida al teu habitatge en desús, per a què tu hi guanyis i aquella persona que busca un habitatge, també.

Contacta amb nosaltres per telèfon al 938 305 001  els divendres de 9 a 1 del matí preguntant per Elisabeth Bigorra o bé per mail a habitatge@artes.cat.

Us deixem el vídeo promocional.

Conjuntament creem oportunitats de vida a Artés!

Darrera actualització: 22.07.2021 | 13:38